สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ภาพรวมของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ขอเชิญเข้าร่วมเวที สงขลาพอเพียง ครั้งที่ 41

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ภาคใต้ มอ.) คณะทำงานโซนวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นการพัฒตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดการประชุมเวทีเสวนาสงขลาพอเพียง ครั้งที่ 41 เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การปฎิบัติการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นสุขภาวะอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

โดยจะจัดเวทีเสวนาในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมเสวนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กำหนดการ

เวทีเสวนาสงขลาพอเพียง ครั้งที่ 41

วันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

09.00 - 10.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงานของภาคีสงขลาพอเพียง และภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 (ปี 2549 - 2552) โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , ชาคริต โภชะเรือง

11.00 - 12.00 น. ร่วมปรึกษาหารือและรับฟังแนวทางการดำเนินงานบูรณาการระดับจังหวัดระยะที่ 2 ปี 2553-2555

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  • หน่วยงานระดับจังหวัด
  • ภาคีสงขลาพอเพียง
  • ภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น

« 4828
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง