สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ภาพรวมของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

สรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 -  16.00 น. ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์(เก่า) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาคเช้า เริ่มด้วยการให้ภาพรวมการทำงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาโดยคุณชาคริต โภชะเรือง และมีการให้ความรู้การวัดผลการทำงาน ระหว่างผลที่ได้ (output) ผลที่ตามมา(outcome) และผลกระทบ(impact ) โดย อ.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ

มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มภาคี 7 กลุ่ม คณะทำงานกลาง 1 กลุ่ม ผนวกกับกระบวนการ world cafe ร่วมด้วยคำถามสำคัญในภาคเช้า

  1. ผลการดำเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 3 ปี ได้อะไีรบ้าง ผลที่ได้/ผลที่ตามมา/ผลกระทบ
  2. บทเีรียน/ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ภาคบ่าย แบ่งกลุ่มย่อย

ค้นหาแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2

ปิดท้ายก่อนกลับด้วย ข้อคิดการทำงานจากคุณลุงลัภย์  หนูประดิษฐ์ ประธานเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา

มี วีดิโอ ให้ดูด้วย

แสดงความคิดเห็น

« 7714
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง