สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ภาพรวมของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนกันยายน 2552

เรื่องเด่นสำหรับเดือนนี้คือ ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นสิ่งแวดล้อมฯ เรื่อง "ป่าชุมชนและจักรยานน้ำ" โดย นายวรัณ สุวรรณโณ และ อาจารย์ประเภท จันทสระ และ ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นเด็กและเยาวชน โดย คณะทำงานประเด็นเด็ก

กำหนดการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2552 คือ

9.00 น. ทักทายแนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุม

9.15 น. ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นสิ่งแวดล้อมฯ เรื่อง "ป่าชุมชนและจักรยานน้ำ" โดย นายวรัณ สุวรรณโณ และ อาจารย์ประเภท จันทสระ

9.45 น. ร่วมซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

10.15 น. ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นเด็กและเยาวชน โดย คณะทำงานประเด็นเด็ก

10.45 น. ร่วมซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

11.15 น. สรุปการเรียนรู้ ค้นหาประเด็นเรียนรู้ในเดือนตุลาคม 2552

11.30 น. ส่งแผนปฎิบัติการในรอบเดือนของภาคีแผนสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สงขลา ผ่าน สวรส.ภาคใต้ *

12.00 น. รับประทานอาหาร

12.30 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีแผนสุขภาพกับนโยบายสาธารณะ

15.00 น. วาระอื่น ๆ และเดินทางกลับ

*  ส่งเป็นเอกสารมีรายละเอียดกิจกรรม วัน-เวลา สถานที่ และเบอร์โทรผู้รับผิดชอบ สำหรับให้เจ้าหน้าที่ทาง อบจ.และทีมสื่อเข้าไปสนับสนุนกิจกรรม (สำหรับภาคีที่ต้องการให้ทีมสื่อเข้าไปสนับสนุน ก็สามารถส่งแผนดังกล่าวได้ ทีมกลางจะได้นำไปบรรจุไว้ในปฎิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ต่อไป)

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง