สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 65 : สหภาพยุโรป กับ ASEAN Commuunity

photo  , 640x480 pixel , 64,850 bytes.

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

อาคารชื่อ Berlaymont นี้เป็นอาคารที่ทำการหลักของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ มีขนาดใหญ่โตไม่น้อย สหภาพยุโรปเป็นองค์กรเหนือรัฐที่ดูแล 27 ประเทศสมาชิก ประชากรกว่า 500 ล้านคน แต่พื้นที่ใช้สอยของอาคารก็ไม่น่าจะมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่ตั้งอย่างสง่างามที่นนทบุรี แม้แต่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขของจีนเองก็เคยตกใจเมื่อมาเยือนว่าไฉนจึงใหญ่โตกว่ากระทรวงสาธารณสุขของจีนที่มีประชากรกว่าพันสองร้อยล้านคนได้

น่าดีใจที่วันนี้ 10 ชาติอาเซียนเปลี่ยนจากชื่อจากสมาคมประชาชาติอาเซียนที่ชื่อเน้นความเป็นรัฐชาติมาเป็นประชาคมอาเซียนที่สื่อความหมายถึงการเน้นการเป็นประชาคมของคนสิบชาติแต่หลายร้อยชนเผ่ามารวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคม แต่ 10 ชาติจะรวมเป็นหนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งจุดหมายคงไม่ง่าย เพราะทั้งสิบประเทศยังตกอยู่ใต้มรดกรัฐชาติของยุคอาณานิคมที่ยังมีข้อขัดแย้งด้านพรมแดน มีประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างกันเช่นไทยรบพม่าที่ทำให้เรามองพม่าในมุมลบมากกว่าเป็นมิตร มีวัฒนธรรมการเมืองแบบอำนาจนิยมและชาตินิยมเป็นฐาน กระแสชาตินิยมคืออุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการเป็นประชาคมอาเซียน แม้ในยุโรปทุกวันนี้ก็ยังมีคนจำนวนมากที่อยากให้ประเทศตนถอนตัวออกมาสร้างชาติตนเองที่ยิ่งใหญ่และกีดกันผู้อพยพ

ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับสหภาพยุโรป เมื่อไม่พรมแดน ไม่มีการใช้พาสปอร์ตระหว่างรัฐ ผู้คนก็สามารถเดินทางได้โดยเสรี ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว แต่เพื่อการหางานทำและชีวิตที่ดีกว่า คนยุโรปตะวันออกจึงอพยพเข้ามามากมาย ในเบลเยียมมีคนต่างชาติเป็นพลเมืองถึง 10% และในจำนวนนี้ตกงานถึง 38% แต่แค่นี้คนต่างชาติก็ถูกมองว่าเข้ามาแย่งงานคนเจ้าของประเทศอย่างสาหัสเพราะยอมรับงานที่หนักกว่า เงินเดือนน้อยกว่าและขยันกว่า อีกทั้งยังทำให้เมืองที่เดิมอยู่กันเฉพาะคนเชื้อชาติเดียวนั้นปนเปื้อนไปด้วยพหุวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดกับประชาคมอาเซียนในอนาคต เป็นเส้นทางที่ต้องก้าวผ่าน สู่การสลายรัฐชาติที่เป็นสถาปัตยกรรมอันล้าสมัยแห่งยุคอาณานิคมมาสู่โลกที่ไร้พรมแดน แข่งขันสูง แตกต่างหลากหลาย แต่ต้องยอมรับกฎเกณฑ์สากลที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นเส้นทางที่โลกก้าวไปที่ช้าเร็วก็ต้องมาถึง

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว