หญ้าปล้อง

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

นก นก

ตะวันฟากฟ้าภูผาดอกหญ้า กลางนาป่ายางน้องนางทางหนน ณ แดนดินถิ่นนี้มีนาม กล่าวขานกันมาแต่ก่อน คนโบราณหลายยุคหลายตอน

หญ้าปล้อง

กฤษณา

โจรใจร้าย เข้ามาลอบลักขโมยเพื่อนฉันไปจากป่า  โดยอาศัยช่องทางจากอำนาจของ ผู้นำชุมชนระดับสูง ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากได้ชีวิตเพื่อนของฉันคืน และต้องการให้เพื่อนๆมีชีวิตที่ยาวนาน..นาน......และนาน............

มีต่อ »