สิ่งที่คิดฝัน

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

TERAPUT TERAPUT

สิ่งใดที่มนุษย์คิดฝัน มนุษย์นั้นสามารถทำได้ ไม่มีสิ่งใดที่คนเราทำไม่ได้ จงฝันให้ไกลและไปให้ได้ จงลุกขึ้นสู้เมื่อเราท้อ จงก้าวไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเหยียบขี้หมาอยู่กับที่ จงฝันให้ไกลและไปให้ได้ คนแท้ไม่ท้อ แต่คนท้อไม่แท้ ๕๕๕๕

สิ่งที่คิดฝัน