สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

Help System » Web Requirement : ปรับโทนสีของปฎิทินกิจกรรม
Little Bear

ปฎิทินกิจกรรมในปัจจุบัน แต่ละัรายการใช้โทนสีเดียวกันหมดเลย ทำให้การจำแนกกิจกรรมของทีมกลางกับทีมประเด็นดูได้ยาก

แนวทาง

  • แยกโทนสีระหว่างกิจกรรมของทีมกลางกับประเด็น
  • แยกปฎิทินระหว่างกิจกรรมของทีมกลางกับประเด็น
มีต่อ »
การจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา » MindMap การจัดสร้างเว็บไซท์ฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา
Little Bear

MindMap การจัดสร้างเว็บไซท์ฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

รายละเอียดอ่านได้จากด้านในนะครับ

มีต่อ »
การจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา » รายชื่อองค์กร หน่วยงาน ในจังหวัดสงขลา
Little Bear
ขอบันทึกเก็บไว้ก่อน ยังมีอีกเยอะมาก เมื่อรวบรวมได้เยอะแล้ว ค่อยมาคิดเรื่องการจัดหมวดหมู่ และกะว่าจะทำสรุปย่อของแต่ละเว็บไซท์ด้วยกำหนดแนวทางการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา วันที่ 15 ตุลาคม 2551 ณ สวรส.ภาคใต้ มอ. สาขาหาดใหญ่ในสงขลาสร้างสุข http://www.songkhlahealth.orgเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ http://www.southhpp.orgฅนใต้สร้างสุข http://www.happynetwork.orgวิทยุเพื่อสุขภาพ http://www.healthyradio.orgสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง http://www.aquathai.orgจังหวัดสงขลา http://www.songkhla.go.thสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง http://www.nicaonline.comศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา http://www.fisheries.go.th/cf-songkhlaโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา hมีต่อ »
กล้วยน้ำว้า » ปัญหา Classic ประเด็นวัฒนธรรม
กล้วยหวาน
มีโอกาสลงพื้นที่ ต.ควนโส อ.รัตภูมิ 1 ใน 6 พื้นที่เป้าหมายดำเนินการทำแผนสุขภาพตำบลในปีนี้(2551-2552)บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม อบต.ควนโส สถานที่นัดหมายประชุมคณะทำงานประเด็นวัฒนธรรม โดยมีคุณภิติพัฒน์ หนูมี ปลัดอบต.ควนโสเป็นผู้ประสานงานหลักของพื้นที่วันนี้เป็นยกแรกของการคุยของประเด็นวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีตัวแทนศิลปินในพื้นที่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนปากจ่าวิทยา บ้านควนเนียง และตัวแทนสภาวัฒนธรรมควนเนียง มีการระดมความเห็นถึงทุนด้านวัฒนธรรม แค่เริ่มด้วยคำขวัญของพื้นที่เราก็เห็นถึงทุนของพื้นที่แล้ว "ควนสูงเด่น ยาเส้นเมา นกเขาโต แตงโมหวาน " หนังอ้นจันทร์ กล่าวด้วยรอยยิ้ม การระดมเริ่มเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของชื่อควนโสซึ่งมีด้วยกัน 2 คำบอกเล่า มีทุนด้านมีต่อ »
กล้วยน้ำว้า » เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนสุขภาพตำบล 28 มกราคม 52
กล้วยหวาน
เพื่อเป็นการเสริมพลังและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดวงล้อการขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบล วันที่ 28 มกราคม 52 ที่ผ่านมาจึงเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแผนสุขภาพตำบล 14 พื้นที่ครั้งที่ 1 ของปี 2552 ที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 12 (สสว.12) อ.เมือง จ.สงขลา9 โมงเช้า แกนนำของแต่ละพื้นที่เริ่มทยอยเดินทางมาถึง ทานเบรกเช้า และเข้าสู่กระบวนการประชุมเวลา 10.00 น. ผู้ใหญ่บรรเจต นะแสคณะทำงานกลางของเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ทักทายผู้เข้าร่วมประชุม ชื่นชมกับการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายของกิจกรรม เป้าหมายมุ่งพัฒนา และแก้ปัญหาสุขภาพตามแต่บริบทนั้นๆ โดยอยากให้คณะทำงานแผนสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่มองเชื่อมโยงการทำงานที่ผ่านมาว่ากิจมีต่อ »