สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

สมัชชาสุขภาพชาวปักษ์ใต้ » สมัชชาสุขภาพกับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
jaruek
หากพิจารณาถึงบทบาทของสมัชชาสุขภาพกับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้กรอบคิดและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พบว่า ปัจจุบันกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสมัชชาสุขภาพในระดับต่างๆ มีมุมมองและความเข้าใจที่แตกต่างกันต่อบทบาทและแนวทางของสมัชชาสุขภาพ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความแตกต่างกันของฐานคิดและการให้ความหมายต่อ โสมัชชาสุขภาพโ ซึ่งเป็นผลมาจากความต่างกันของพื้นหลังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา รวมถึงพื้นฐานและประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา หากพิจารณาถึงแนวคิดในการจัดสมัชชาสุขภาพและบทบาทที่มีต่อกระบวนนโยบายสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่าอาจแบ่งออกได้เป็น 3 มุมมองหลัก คือมุมมองที่ 1 สมัชชาสุขภาพมีฐานะเป็น โพื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคส่วนมีต่อ »
สมัชชาสุขภาพชาวปักษ์ใต้ » โมเดลผีเสื้อ: กระบวนการสมัชชาสุขภาพสงขลา
jaruek
โมเดลผีเสื้อ: กระบวนการสมัชชาสุขภาพสงขลาผีเสื้อโเพียงผีเสื้อขยับปีกโ สื่อถึงการเคลื่อนตัวของสิ่งที่แม้จะดูเล็กๆ บอบบาง หากส่งผลสะเทือนต่อสังคมกว้างออกไปไร้ขอบเขต คำนี้ถูกนำมาใช้เป็นชื่อปกหนังสือว่าด้วยเรื่องดีๆของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาภาพร่างผีเสื้อถูกนำมาเป็นกรอบแนวคิดขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาระหว่างปี 2552-2554 , ลองคิดถึงองคาพยพอันประกอบด้วยลำตัว ขาและปีก จะเคลื่อนตัวอย่างไร ?โมเดลผีเสื้อกำหนดส่วนลำตัวเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ตัวผีเสื้อที่อาจดูมีลักษณะเป็นปล้อง ข้อต่อหลายชุด ต้องเชื่อมประสานสอดคล้องกันจึงสมบูรณ์เป็นหนึ่งชีวิต จากภาพสมมติสู่ความจริงหมายถึงการมารวมกันของกลุ่มองค์กรต่างๆไม่ว่า กลุ่มสงขลาพอเพียง มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายสร้างสุขภาพสงขลา อบจ.สงขลามีต่อ »
การจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา » หลักสูตรอบรมให้สมาชิกในเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
Little Bear

คุณกำราบ พานทองได้จัดเตรียมหลักสูตรสำหรับสอนผู้ที่มีความสนใจ งานนี้สอนฟรีทุกอย่าง ใครสนใจจะเข้าร่วมก็ลองพิจารณาหลักสูตรกันดูนะครับว่าสนใจหลักสูตรไหน หากสนใจก็สามารถติดต่อกับคุณกำราบโดยตรงที่ kumrab@gmail.com 086-6961225 หรือจะเขียนความคิดเห็นไว้ท้ายหัวข้อนี้ก็ได้ครับ

มีต่อ »
การจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา » ดูงาน - กระบวนการทำงาน FAB MODEL
Little Bear
FAP MODEL (Family and Community Assesment Program) เป็นระบบที่ใช้งานอยู่ที่ สอ.บางปู ของ อบต.ปากพูนผลที่ได้อย่างหนึ่งคือ สรุปภาวะสุขภาพรายครอบครัว เช่น สุขภาพของสมาชิก , โครงสร้างครอบครัว , โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ฯลฯFAB3 เพิ่มแฟ้มชุมชน ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ , คน และระบบทางสังคม ใช้กระบวนการ 5 กระบวนการเข้ามาจับในการทำงาน มีปฎิทินชุมชนปี 47 ทุกหมู่บ้านเริ่มออกกำลังการเป็นหลักเพราะข้อมูลที่ได้แสดงถึงผลของปัญหาสุขภาพโครงการของสถานีอนามัยจัดให้มีคลินิก NPจัดให้มีคลินิกโรคเรื้องรังโครงการพัฒนาเยาวชนด้านการรักษาพยาบาล โดยเอาเด็กทั้งหมด 200 กว่าคนไปอบรมที่ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเวลา 5 วัน ให้เป็นหนูน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หนูน้อยพยาบาล เด็กกลุ่มนี้ได้พัฒนามาเป็น อสม.น้อยในเวลาต่อมาปี มีต่อ »
คนภูเขา » กีฬาไม่แบ่งสี ปิงปองไม่แบ่งฝ่าย
คนภูเขา
...........มีกิจกรรมเล็ก ๆ ของเด็กกลุ่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับ งานนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแห่งชุมชนเริ่มตั้งแต่คนสร้างโต๊ะปิงปองให้เด็ก ๆ ผู้จัดการแข่งขันปิงปอง กับน้ำใจ ที่มอบเป็นรางวัล.................. ต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมความสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วมเท่านั้นมิได้เน้นการแข่งขัน.........เริ่มด้วยการจับสลากแบ่งสายก่อนแล้วกัน..............................มีต่อ »