เด็กหญิงมะลิ

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

เด็กหญิงมะลิ เด็กหญิงมะลิ

สะอาดขาวราวหยดสดเกษียร อันแม่เจียนจากใจให้หมดสิ้น บาดแผลบนต้นยางทางทำกิน คือบากบิ่นจารึกร่องของบุญคุณ

เด็กหญิงมะลิ