คลองคอกช้าง

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

phuntipa phuntipa

คลองคอกช้าง

น้ำท่วม

น้ำท่วมพรุเตาะ  วันจันทร์ที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551  ทำให้ชาวบ้านใน บ้านพรุเตาะ,บ้่านทุ่งใหญ่,บ.ทรอบิคอลแคนนิ่ง ,บ้านหัวนอนถนน  ได้รับความเดือดร้อน และเสียหายเป็นจำนวนมาก แม้แต่รถต่างไม่สามารถสันจรไปมาได้  เนื่องจากน้ำท่วมสูงประมาณ  2 เมตร  เหตุการณ์นี้ เป็นผลมาจากประชาชนในหมู่บ้านรู้เท่าไม่ถึงการ  ผลของการตัดไม้ทำลายป่าและขายหน้าดิน  และยังส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

มีต่อ »
คลองคอกช้าง

**คลองคอกช้าง     ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านพรุเตาะ หมู่ที่4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่จ.สงขลาซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลต่อเนื่องมาจาก น้ำตกโตนหญ้าปล้อง

มีต่อ »