สมัชชาสุขภาพชาวปักษ์ใต้

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

jaruek jaruek

สมัชชาสุขภาพชาวปักษ์ใต้

จาก “คำประกาศสมิหลา” สู่สมัชชาสุขภาพตำบลปริก
โนกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้โหลายคนที่ได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว นึกออกทันทีว่า นั่นคือ คำขวัญประจำจังหวัดๆ หนึ่งในแถบภาคใต้ตอนล่าง หรือ ถ้าใครยังคิดไม่ออก ก็ขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับ ว่า เป็นคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา พื้นที่ท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจแดนใต้ย้อนกลับมาดูคำจั่วหัวที่ผมเขียนไว้ว่า โจาก โคำประกาศสมิหลาโ สู่สมัชชาสุขภาพตำบลปริกโ ทำไมถึงต้องจั่วหัวอย่างนั้น คำตอบคือ ผมต้องการสื่อความสองส่วน ส่วนหนึ่งคือ โคำประกาศสมิหลาโ ส่วนหนึ่ง คือ โสมัชชาสุขภาพตำบลปริกโ แล้วทั้งสองส่วนจะมีความข้องเกี่ยวกันอย่างไร?คำประกาศสมิหลา เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง โท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพด้วยแผนพัฒนาสุขภาพตำบลโ หรือทีมีต่อ »
สมัชชาสุขภาพกับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
หากพิจารณาถึงบทบาทของสมัชชาสุขภาพกับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้กรอบคิดและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พบว่า ปัจจุบันกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสมัชชาสุขภาพในระดับต่างๆ มีมุมมองและความเข้าใจที่แตกต่างกันต่อบทบาทและแนวทางของสมัชชาสุขภาพ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความแตกต่างกันของฐานคิดและการให้ความหมายต่อ โสมัชชาสุขภาพโ ซึ่งเป็นผลมาจากความต่างกันของพื้นหลังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา รวมถึงพื้นฐานและประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา หากพิจารณาถึงแนวคิดในการจัดสมัชชาสุขภาพและบทบาทที่มีต่อกระบวนนโยบายสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่าอาจแบ่งออกได้เป็น 3 มุมมองหลัก คือมุมมองที่ 1 สมัชชาสุขภาพมีฐานะเป็น โพื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคส่วนมีต่อ »
โมเดลผีเสื้อ: กระบวนการสมัชชาสุขภาพสงขลา
โมเดลผีเสื้อ: กระบวนการสมัชชาสุขภาพสงขลาผีเสื้อโเพียงผีเสื้อขยับปีกโ สื่อถึงการเคลื่อนตัวของสิ่งที่แม้จะดูเล็กๆ บอบบาง หากส่งผลสะเทือนต่อสังคมกว้างออกไปไร้ขอบเขต คำนี้ถูกนำมาใช้เป็นชื่อปกหนังสือว่าด้วยเรื่องดีๆของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาภาพร่างผีเสื้อถูกนำมาเป็นกรอบแนวคิดขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาระหว่างปี 2552-2554 , ลองคิดถึงองคาพยพอันประกอบด้วยลำตัว ขาและปีก จะเคลื่อนตัวอย่างไร ?โมเดลผีเสื้อกำหนดส่วนลำตัวเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ตัวผีเสื้อที่อาจดูมีลักษณะเป็นปล้อง ข้อต่อหลายชุด ต้องเชื่อมประสานสอดคล้องกันจึงสมบูรณ์เป็นหนึ่งชีวิต จากภาพสมมติสู่ความจริงหมายถึงการมารวมกันของกลุ่มองค์กรต่างๆไม่ว่า กลุ่มสงขลาพอเพียง มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายสร้างสุขภาพสงขลา อบจ.สงขลามีต่อ »