คุณแม่ลูกสอง

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

punyha punyha

บันทึกเรื่องราวตามกาลเวลา

คุณแม่ลูกสอง

ของแท้หรือเทียบเท่า

ของแท้หรือเทียบเท่า

วันสองวันที่ผ่านมา ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ด้วยการเดินเท้าในเมืองใหญ่ ทำให้ชีวิตเดินช้าลงหมายถึงจังหวะชีวิตนะ ส่วนจังหวะก้าวอาจมีวิ่งบ้างเดินบ้างเพื่อให้ทันตามเวลาที่นัดหมาย เดินผ่าน

มีต่อ »
เจ้าว่างามต้องตามเจ้า
เรื่อง.....เจ้าว่างามต้องตามเจ้า นามีเบีย... เมืองแห่งน้ำชุ่ม ถ้ามองออกไปทางด้านตะวันออก ก็จะเห็นพื้นน้ำกว้างใหญ่ สลับกันพืชรากระเกะระกะกับพืชน้ำที่มีฟองอากาศช่วยพยุงตัวมันให้ลอยไปลอยมาตามทิศทางของกระแสน้ำขึ้นน้ำลง ที่กลางเวิ้งน้ำด้านเหนือ อันเป็นพื้นที่ชุมน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยหลากพันธ์ไม้รากยึดดินตม ทิวไม้โกงกางสุดสายตา ส่วนที่แดดส่องถึงพืชน้ำจำพวกสาหร่ายดอกสีเหลืองอร่าม กับดอกบัวสีเงิน มันเป็นพันธ์สำหรับเจ้าผู้ครองนครเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ครอบครองบัวสีเงิน นี้คือพื้นที่ต้องห้ามสำหรับประชาชนทั่วไปโดมของเจ้าผู้ครองนครแห่งความชุ่มน้ำ เป็นแพ ที่สร้างด้วยต้นกกแห่งนามิเบีย ด้วยกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุชน แพต้นกกมีความแข็งแรงคงทนมาก ไม่ว่าเมื่อมรสุมจากทิมีต่อ »