กล้วยน้ำว้า

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

กล้วยหวาน กล้วยหวาน

มุมมอง ความคิด ชีวิตการทำงาน กับประสบการณ์บนเส้นทางการทำงานสายสุขภาพ สุขภาวะ

กล้วยน้ำว้า

8 items(1/2) 2 Next » Last »|
ประสบการณ์จากพัฒนากิจกรรมย่อยระบบสื่อสาร ต.ปริก(เมื่อคุณไม่แม่นในเป้า บริหารเวลาไม่ลงตัว มั่วเลยพี่น้อง)
บ่ายวันที่ 13 มกราคม 53 ภายหลังจากเสร็จภารกิจในการลงไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพในพื้นที่เทศบาล ต.ปริก โดยพี่ถนอม ขุนเพ็ชร ทีมงานคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังงานเขียน 'เพียงผีเสื้อขยับปีก ' ผมและพี่ถนอมก็ได้ลงพื้นที่ ต.ปริก ซึ่งตั้งไม่ไกลมากนักจากเทศบาลเกือบบ่าย 2 โมง การประชุมเพิ่งได้เริมดำเนินการ ตัวแทนชุมชนทยอยเข้ามาในที่ประชุม มีตัวแทนชุมชน ตัวแทนโรงเรียน แต่ท้องถิ่นวันนี้เป็นการคุยต่อเนื่องเพื่อพัฒนากิจกรรมระบบสื่อสารในชุมชน ต.ปริก ซึ่งมีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้แล้ว 2 ครั้ง การมอบหมายหน้าที่จากการประชุมครั้งที่แล้ว คือการไปสำรวจความเสียหายเรื่องหอกระจายข่าวทั้ง 11 หมู่บ้านในชุมชน ในช่วงแรกเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้สำรวจ (ซึ่งถ้ามีการเตรียมล่วงหน้าในมีต่อ »
ปีใหม่ 2553 กับการเตรียมงานถอดบทเรียนของทีมประเมินการขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
ครบ 1 สัปดาห์พอดีสำหรับการเริ่มปีใหม่ 2553 แต่สำหรับแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา(งบ สสส.) กลับเป็นช่วงการดำเนินงานไตรมาสสุดท้าย แผนงานต้องถูกเร่งการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งงานแผนสุขภาพตำบล 6 พื้นที่ ได้แก่ แผนสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนไทรงามเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองบ้านพรุ ต.ควนโส ต.นาหมอศรี ต.เกาะสะบ้า ซึ่งทุกพื้นที่ต้องพยายามปิดการทำแผนให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์(เหลือเวลาอีก 40 วัน) ซึ่งหลายพื้นทีก็เป็นไปตามแผน กรณีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ชุมชนไทรงามก็เหลือเวทีสุดท้าย เทศบาลเมืองบ้านพรุก็เหลือดูความเรียบร้อยของตัวแผน ต.ควนโส ก็เหลือการทำเวทีกับเครือข่ายโรงเรียน สำหรับ ต.นาหมอศรี ซึ่งทิ้งช่วงในการลงพื้นที่นานนน...ก็จะลงพื้นที่ในสัปมีต่อ »
เพลงเรือยาวแม่ทอม โอกาสฟื้นพลังชุมชนแม่ทอม
บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 52 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสลงพื้นที่ ต.แม่ทอม 1 ใน 14พื้นที่ตำบลที่มีการขยับแผนสุขภาพตำบล(ปี 2551-2552) สำหรับตำบลแม่ทอมมีการเปลี่ยนผู้ประสานงานตำบล แต่ยังมีกลุ่มแกนนำที่มีการเกาะเกี่ยวเ้ข้าร่วมกืจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแผนสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่องห้องประชุมสถานีอนามัย ต.แม่ทอม ถูกใช้เป็นพื้นที่ปรึกษาหารือในการขยับกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมเวทีปรึกษาหารือคราวนี้ มีทั้งผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น(นายกอบต.) ตัวแทนกศน. ตัวแทนกลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 10 กว่าคนเวทีเริ่มด้วยการเปิดให้ทุกคนได้เสนอแนวคิด ไอเดีย ในการขยับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพมีต่อ »
ปัญหา Classic ประเด็นวัฒนธรรม
มีโอกาสลงพื้นที่ ต.ควนโส อ.รัตภูมิ 1 ใน 6 พื้นที่เป้าหมายดำเนินการทำแผนสุขภาพตำบลในปีนี้(2551-2552)บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม อบต.ควนโส สถานที่นัดหมายประชุมคณะทำงานประเด็นวัฒนธรรม โดยมีคุณภิติพัฒน์ หนูมี ปลัดอบต.ควนโสเป็นผู้ประสานงานหลักของพื้นที่วันนี้เป็นยกแรกของการคุยของประเด็นวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีตัวแทนศิลปินในพื้นที่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนปากจ่าวิทยา บ้านควนเนียง และตัวแทนสภาวัฒนธรรมควนเนียง มีการระดมความเห็นถึงทุนด้านวัฒนธรรม แค่เริ่มด้วยคำขวัญของพื้นที่เราก็เห็นถึงทุนของพื้นที่แล้ว "ควนสูงเด่น ยาเส้นเมา นกเขาโต แตงโมหวาน " หนังอ้นจันทร์ กล่าวด้วยรอยยิ้ม การระดมเริ่มเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของชื่อควนโสซึ่งมีด้วยกัน 2 คำบอกเล่า มีทุนด้านมีต่อ »
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนสุขภาพตำบล 28 มกราคม 52
เพื่อเป็นการเสริมพลังและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดวงล้อการขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบล วันที่ 28 มกราคม 52 ที่ผ่านมาจึงเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแผนสุขภาพตำบล 14 พื้นที่ครั้งที่ 1 ของปี 2552 ที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 12 (สสว.12) อ.เมือง จ.สงขลา9 โมงเช้า แกนนำของแต่ละพื้นที่เริ่มทยอยเดินทางมาถึง ทานเบรกเช้า และเข้าสู่กระบวนการประชุมเวลา 10.00 น. ผู้ใหญ่บรรเจต นะแสคณะทำงานกลางของเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ทักทายผู้เข้าร่วมประชุม ชื่นชมกับการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายของกิจกรรม เป้าหมายมุ่งพัฒนา และแก้ปัญหาสุขภาพตามแต่บริบทนั้นๆ โดยอยากให้คณะทำงานแผนสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่มองเชื่อมโยงการทำงานที่ผ่านมาว่ากิจมีต่อ »
8 items(1/2) 2 Next » Last »|