เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ หมออนามัยจะยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

เสรี  ล่าเม๊าะ เสรี ล่าเม๊าะ

เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ หมออนามัยจะยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน