สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เครือข่ายวิจัยสุขภาพชี้ผู้สูงอายุหวังพึ่ง 'ตัวเอง'มากกว่าพึ่ง 'บุตร'

เครือข่ายวิจัยสุขภาพชี้ผู้สูงอายุหวังพึ่ง 'ตัวเอง'มากกว่าพึ่ง 'บุตร'


จากเอกสารประกอบการประชุมเรื่อง ' บำนาญสำหรับผู้สูงอายุไทย' ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ที่โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ โดยเครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลสรุปเบื้องต้น จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2548-2549 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุคาดหวังแหล่งเงินที่เป็นหลักประกันในการเลี้ยงดูยามชราโดยมีผู้สูงอายุคาดหวังเงินเลี้ยงดูจากบุตรร้อยละ 32.6  อีกร้อยละ 27.2 หวังพึ่งตัวเองจากการทำงาน ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนเงินที่คาดหวังจากเงินออมและทรัพย์สินร้อยละ22.7 หากรวมกันแล้วมีอัตราส่วนมากกว่าหวังพึ่งบุตรถึงร้อยละ 49.9  สำหรับสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7.4 หวังจากคู่สมรส และร้อยละ 4.4 หวังจากรัฐบาล

จากผลสำรวจจะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่หวังพึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งบุตร นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับหลักประกันด้านการเงินยามสูงอายุ สำหรับกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่หวังเงินจากบำเหน็จและบำนาญเมื่อเกษียณอายุราชการร้อยละ 62.3%

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง