สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

แพทย์ฟันธง!! ตะกั่วเกินมาตรฐานในของเล่น ทำให้ “ปัญญาอ่อน”

แพทย์ฟันธง!! ตะกั่วเกินมาตรฐานในของเล่น ทำให้ "ปัญญาอ่อน"

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 16 สิงหาคม 2550 18:00 น.

      แพทย์ชี้สีในอุปกรณ์ของเล่นเด็กที่มีสารตะกั่วเกินมาตรฐานส่งผลต่อสมอง ทำให้เด็กปัญญาอ่อน ทำลายเม็ดเลือดแดงและพัฒนาการช้าไม่เป็นไปตามวัย เผยผู้ประกอบการบางรายซื้อของเล่นหมดอายุ และเสื่อมสภาพบรรจุหีบห่อใหม่เลหลังขายตามท้องตลาด วอนทุกฝ่ายตรวจเข้มและหาทางแก้ไขด่วน
      รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลผลิตการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องแก้ไขมาตรฐานของเล่น (ฉบับปี 2540) กำหนดให้มาตรฐานของสารตะกั่ว 1 ใน 8 ชนิดของโลหะหนัก ซึ่งเป็นส่วนผสมในพลาสติก โลหะและสีที่ใช้ทาอุปกรณ์ของเล่นเด็ก มีปริมาณไม่เกิน 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หากของเล่นชนิดใดมีสารตะกั่วเกินมาตรฐานจะส่งผลต่อสมอง ทำให้เด็กปัญญาอ่อน หรือทำลายเม็ดเลือดแดง ทำให้ซีด และพัฒนาการล่าช้าไม่เป็นไปตามวัยเหมือนเด็กปกติ
      ทั้งนี้ ที่ผ่านมา หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานของเล่นเด็ก การสุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มักจะผ่านมาตรฐาน แต่เนื่องจากการขยายตัวของตลาดโตขึ้นอย่างรวดเร็ว บวกกับยังไม่มีมาตรการตรวจจับอย่างจริงจัง ทำให้เกิดการเลียนแบบของจริง และนำเครื่องหมาย มอก.มาติดไว้ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ จากการหารือกับนายกสมาคมของเล่นแห่งประเทศไทย พบว่า มีผู้ประกอบการบางรายไปซื้อของเล่นที่หมดอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งราคาจะถูกมากมาบรรจุหีบห่อใหม่ดูแล้วน่าซื้อ วางขายเลหลังตามท้องตลาด หรือตลาดนัด ของเล่นเหล่านี้ มีทั้งที่เป็นสีที่มีสารพิษเกินขนาด หมดอายุเปลี่ยนสภาพ เช่น แบตเตอรี่หลอมละลาย รวมทั้งเปราะบางแตกหักง่าย ดังนั้น หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มมาตรการในการตรวจจับวัดคุณภาพความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้น
      "จากความหลากหลายของรูปแบบ สีสันสวยงาม ของเล่นทั้งของมีและไม่มีมาตรฐาน ยากต่อการตรวจสอบ ศูนย์วิจัยฯ จึงร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มโครงการ Safe Toys เพื่อช่วยสอดส่องดูแลและสุ่มตรวจของเด็กเล่นในที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดล่างทั่วไป นำมาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรายงานต่อสาธารณชนต่อไป" หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง