สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

โพลพบคนไทยกตัญญูสูงแต่จิตอาสา-มีน้ำใจต่ำ

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2550 13:45 น.

        สำรวจพบความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมอันดับหนึ่งของคนในสังคมไทย ขณะที่คุณธรรมด้านจิตอาสา ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่ำที่สุด ตามตัวชี้วัดคุณธรรม 8 ประการ โดยนักเรียน นักศึกษา มีจำนวนครั้งของการทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ต่ำกว่ากลุ่มอาชีพอื่น
      นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "สำรวจดัชนีเชิงคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย : กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และนครศรีธรรมราช" จำนวน 1,827 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นคนมีคุณธรรมในกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ได้แก่ กล่าวคำขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ แม้เป็นการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย ที่พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 80 มีพฤติกรรมดังกล่าว รองลงมาคือ การปรับปรุงแก้ไขเมื่อตนเองกระทำในสิ่งผิด คิดเป็นร้อยละ 58 ในขณะที่ร้อยละ 53.0 ระบุการหากิจกรรมต่าง ๆ เมื่อมีเวลาว่าง ร้อยละ 36.2 ระบุการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อน ก่อนที่ผู้นั้นจะร้องขอ และร้อยละ 25.3 ระบุไม่โกรธเมื่อถูกตำหนิ/วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
      เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการมีพฤติกรรมบางประการของคุณธรรมด้านต่าง ๆ เมื่อจำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นในเรื่องของการกล่าวคำขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ แม้เป็นการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย ที่พบว่าผู้ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา มีสัดส่วนต่ำที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ 66.8 เท่านั้น ที่ระบุว่าตนเองได้กล่าวขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ในขณะที่กลุ่มอาชีพอื่น ๆ พบว่ามีตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้
      นอกจากนี้ ผลสำรวจการทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยพิจารณาจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ตัวอย่างได้ทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ จิตอาสา (ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่) ความขยันหมั่นเพียร ความกตัญญูกตเวที และความอดทน พบว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมอันดับหนึ่งที่มีจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 22.23 ครั้ง       รองลงมาคือ เรื่องความขยันหมั่นเพียร 21.46 ครั้ง ความมีสติสัมปชัญญะ 20.41 ครั้ง ความซื่อสัตย์สุจริต 20.31 ครั้ง ความอดทน 19.87 ครั้ง ความมีระเบียบวินัย 19.65 ครั้ง และความรับผิดชอบ 19.09 ครั้ง ในขณะที่คุณธรรมด้านจิตอาสา/ความมีน้ำใจ/ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเท่ากับ 18.51 ครั้ง ซึ่งต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคุณธรรมด้านอื่น ๆ และเมื่อพิจารณาจำแนกตามช่วงอายุนั้นพบว่า กลุ่มผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป มีจำนวนครั้งของการทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ทั้ง 8 ประการ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ อย่างชัดเจน ขณะที่นักเรียน นักศึกษา มีจำนวนครั้งของการทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ต่ำกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

« 7763
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง