สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

นักวิชาการเสนอรัฐเร่งพัฒนาสถานบริบาลสำหรับผู้สูงอายุ

นักวิชาการเสนอรัฐเร่งพัฒนาสถานบริบาลสำหรับผู้สูงอายุ

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 10 มิถุนายน 2550 18:12 น.


      นักวิชาการเสนอภาครัฐพัฒนาสถานบริบาลผู้สูงอายุให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน และโรงพยาบาล มีแพทย์-พยาบาลเพียงพอ เผยอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเพิ่มขึ้น
      ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งศึกษาวิจัยโครงการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง "ระบบสถานบริบาลผู้สูงอายุ" กล่าวถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย ว่า ปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 670,000 คน ซึ่งมีปริมาณสูงเป็นอันดับ 2 ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ ผู้สูงอายุร้อยละ 80 ต้องเผชิญปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดความพิการ เช่น อัมพาต ปัญหาการได้ยิน ตาบอด รวมถึงปัญหาที่เกิดจากภาวะทุพพลภาพ เช่น ไม่สามารถออกนอกบ้านได้ตามลำพัง ภาวะผู้ป่วยที่นอนอยู่กับเตียง ภาวะสมองเสื่อม ในอนาคตนอกจากจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นแล้ว ประเทศไทยยังมีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการการดูแลในสัดส่วนที่มากขึ้นด้วย
      ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังไม่มีสถานที่บริการที่ดูแลผู้สูงอายุในภาครัฐที่รับรองผู้ป่วยเหล่านี้ มีแต่สถานสงเคราะห์คนชรา รวมถึงสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาล และสถานดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งมีอยู่ไม่มาก อีกทั้งแพทย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาลผู้สูงอายุทั่วประเทศมีไม่เกิน 10 คน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศ โดยเฉพาะในสถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังและสถานรับดูแลผู้สูงอายุ
      ผู้วิจัยเสนอว่า ในส่วนของภาครัฐในการพัฒนาสถานบริบาลผู้สูงอายุ ควรมีการแบ่งประเภทการขึ้นทะเบียนของสถานพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบริบาลให้ชัดเจน เพื่อควบคุมการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการนั้นๆ มีการจัดการบริการให้กับผู้สูงอายุตามระดับความต้องการในการดูแล ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานบริบาลที่เป็นของรัฐเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล เนื่องจากสถานสงเคราะห์ต่างๆ ได้มีการถ่ายโอนไปยังภูมิภาคมากขึ้น อปท.จะเข้ามามีบทบาทในการรับดูแลผู้สูงอายุที่ญาตไม่สามารถให้การดูแลได้อีกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 1615
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง