สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

เวทีพัฒนาโครงการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ

photo , 300x225 pixel , 38,087 bytes.

เวทีพัฒนาโครงการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ ศาลาประชาคม ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม 1.นายประเสริฐ  สุวรรณมณี 2.นายบุญธรรม  ศรีใส 3.นางฉลวย  แก้วมณี 4.นายเสนอ  พุ้มพน 5.นายอนันต์  นิ่มทองพันธ์ 6.นายชัยญา  ทองเนื้อแข็ง 7.นายสุนันท์  สุวรรณศรี 8.นายลิบ  ทองบุญ 9. นายสุชาติ  ขุนมนตรี 10.นายสิทธิศักดิ์  ขุนมนตรี 11.นางสาวดาทรัพย์  หัตถธรรมนูญ 12.นายไพรัตน์  พิทักษ์ธรรม 13.นายฉุย  หัตถธรรมนูญ 14.นายสุภัทร รอดผล
15.นายเฉลียว  เดชดี 16.นายชาคริต  โภชะเรือง 17.นายเชภาดร จันทร์หอม คุณไพรัตน์ พิทักษ์ธรรม ผู้ประสานงานในพื้นที่กล่าวถึงที่มาของแนวทางการทำแก๊สชีวภาพในพื้นที่ ต.กระแสสินธุ์  การริเริ่มโครงการนี้เนื่องจากพื้นที่ ต.กระแสสินธุ์  อาชีพหลักคือเกษตรกร ทำนา ปีละ 1 ครั้ง และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ วัว หมู สภาพปัญหาที่เกิดเรื่องสิ่งแวดล้อมคือ เรื่องปัญหามูลสัตว์ทั้งมูลวัว หมู ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากสภาพปัญหาเรื่องมูลสัตว์ทำให้มีแนวคิดที่จะนำมูลสัตว์มาประยุกต์ใช้เป็นพลังงานทางเลือกแก๊สชีวภาพ
คุณชาคริต โภชะเรือง  ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายที่จะสนับสนุนให้พื้นที่ดำเนินกิจกรรมโดยเครือข่ายจะหนุนเสริมองค์ความรู้ กระบวนการ ในการจัดการดำเนินกิจกรรมการจัดทำแก๊สชีวภาพ
ซึ่งจากการวิเคราะห์ความพร้อมของชุมชนในการจัดการทำแก๊สชีวภาพ ซึ่งชุมชนมีความพร้อม 4 หมู่บ้าน จำนวน 17 บ่อ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสสินธุ์ได้ให้ความเห็นว่า ควรศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่างก่อนแล้วมาถึงการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณให้กับชุมชน
ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการควรมีการจัดตั้งคณะทำงานในพื้นที่ให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

                จบการประชุม

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง