สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

รายงานพัฒนากิจกรรมประเด็นวัฒนธรรมในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

photo  , 300x225 pixel , 37,466 bytes.

ประชุมพัฒนากิจกรรมประเด็นวัฒนธรรมในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าประชุม พระครูปลัดสมพร  ฐานธมโร
จ.ส.อ. สมนึก  อุไรรัตน์ นายปรีชา  กาญพันธ์
นายชม  โคมน นายเสริญ  สาสุธรรม
นายประเสริฐ  รักษ์วงศ์ เทศมนตรี สิทธิ์  สงวนแก้ว
ส.อ. ประวัติ  สวนแก้ว ด.ต.นิคม  ทองมุณี
ส.ท.อุดม  เพ็ชรหนู นางอุดมรัตน์  หมุยจินดา
นาย ประสพ  นพรัตน์ นายมะโน  อินทมะโน
นายเจริญ  ชุศรี นายสมยศ  สะรุโณ
นายไสว  สุวรรณชนะ นายโรจน์  สาสุธรรม
นายชาคริต โภชะเรือง นางสาววรรณา  สุวรรณชาตรี
นายเชภาดร จันทร์หอม สรุปเวที นายชาคริต  โภชะเรือง  ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
แนวทางการพัฒนาโครงการวัฒนธรรมในพื้นที่โซนเมือง
(สุขภาพ+พิพิธภัณฑ์+หลักสูตร) 1.พิพิธภัณฑ์ชุมชม 1. แสดงวิถีชีวิต สื่อผ่าน หุ่นจำลอง ข้าวของเครื่องใช้โบราณ เครื่องมือการเกษตรโบราณ 2. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เชื่อมโยงกับโรงเรียน สถานที่
1.ฟื้นฟูโคกนกคุ้ม เรียนรู้อดีต
2.วัดคลองแห เป็นแหล่งเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน สำหรับประเด็นต่างๆที่วัดคลองแหได้มีการร่วมพัฒนับชุมชน 2.หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน - ประเพณีท้องถิ่น เช่น เทศกาลทำบุญเดือนสิบมีการเชื่อมโยงผู้รู้ท้องถิ่นในการสอนเด็กทำขนมเดือนสิบ - ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิธีการทำงาน 1. รวบรวมของเก่า ของใช้โบราณ 2. รวบรวมความรู้ภูมิปัญญา 3. จัดทำหลักสูตรชุมชน
จุดแข็งของพื้นที่ 1.วัดคลองแหมีฐานความสัมพันธ์กับชุมชนที่เข้มแข็ง

นัดครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2549 เวลา 17.00 น. ณ วัดคลองแห เพื่อทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนที่ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนเทศบาลคลองแห 28 ชุมชน พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำสู่การหาพื้นที่ดำเนินงาน                                          
จบการประชุม

แสดงความคิดเห็น

« 6811
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง