สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

ร่างแผนสุขภาพประเด็นการจัดการสื่อสารสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ

(ร่าง) แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
ประเด็น 12. การจัดการสื่อสารสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ

หลักคิดและปรัชญา  ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สื่อมวลชนกลายเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในสังคม ดังจะเห็นได้จากการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว ตลอดจนชี้นำทัศนะที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จนกล่าวได้ว่าเรื่องราวในโลกทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และท้องถิ่น ล้วนผ่านช่องทางของสื่อมวลชนที่จะเผยแพร่ให้กับสาธารณะได้รับรู้ จึงนับได้ว่าสื่อเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งในโลกสมัยใหม่ ด้วยบทบาทดังกล่าว เราจึงเห็นอยู่เนืองๆ ถึงการเข้ามาแทนที่สถาบันอื่นๆ หรืออาศัยช่องทางที่มีประสานรวมองค์กรหรือสถาบันอื่นๆเข้ามาใช้ประโยชน์ จนเกิดปรากฏการณ์ที่สื่อมีส่วนได้นำเสนอหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ตลอดจนเกาะกุม กำกับฝ่ายนโยบายให้ทำงานในทิศทางที่เหมาะสม กอปรกับองค์กรของสื่อที่มีอย่างหลากหลาย รองรับกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีเชื่อมโยงโลกดิจิตอลใบนี้ให้หดเล็กลง ทำให้มีความสะดวกในการติดต่อ การนำเสนอ และเข้าถึงคนจำนวนมาก ยิ่งทำให้สื่อมวลชนทวีความสำคัญมากขึ้น สื่อมวลชนในจังหวัดสงขลาเองก็มีหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระแสหลัก สื่อวิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงสื่อบุคคล ศิลปินพื้นบ้าน เหล่านี้ดำรงตนทั้งในลักษณะเป็นกลุ่มองค์กรและเป็นปัจเจก ได้มีบทบาทในหลาย ๆ เหตุการณ์ เช่น ในช่วงวิกฤตการณ์ น้ำท่วม หรือมีส่วนกับปรากฏการณ์การเมือง จนหลายฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญ ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพก็เช่นกัน ภาคีทุกประเด็นขับเคลื่อนล้วนต้องการการหนุนเสริมจากสื่อหรือไม่ก็คิดยุทธศาสตร์ที่ให้สื่อได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนจนกล่าวได้ว่าสื่อมีความสำคัญมากในการสนับสนุนการเรียนรู้ภาคประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ขณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อภาคประชาชนที่ยังต้องการการสนับสนุนทั้งในแง่การรวมตัวเป็นเครือข่ายและการมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนโดยตรงและการสนับสนุนเผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนภาคีสุขภาพและร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อภาคประชาชน

วิสัยทัศน์ ร่วมกันสร้างเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง  มีที่ยืนในสังคม มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดี ๆ ของภาคี และมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ 1. สร้างช่องทางสื่อสารกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัด สนับสนุนภาคีสุขภาพทั้ง 12 ประเด็น 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสื่อสาธารณะด้านสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมาย 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานราชการ
3. องค์กรสื่อภาคประชาชน (วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ทีวี และเวทีเรียนรู้ต่าง ๆ) 4. หน่วยงานเอกชน 5.สถาบันการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 1. สนับสนุนการเรียนรู้ภาคประชาชน โดยสร้างช่องทางสื่อสารเนื้อหาที่ได้มาจากภาคีสุขภาพทั้งในจังหวัดและภาคีระดับประเทศ นำเสนอกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคม โดยผ่านวิธีการนำเสนอที่ร่วมสมัยโดยบุคลากรที่มีคุณภาพของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนและจากภาคีที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสื่อภาคประชาชน ที่ยังมีการทำงานในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่มีเป้าหมายร่วม หรือมีทิศทางการทำงานร่วมกัน การสร้างเครือข่ายสื่อภาคประชาชนที่มีเป้าหมายทำงานเพื่อสาธารณะ จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 

3.โครงสร้างคณะทำงาน ชื่อ คณะทำงาน  "เครือข่ายสื่อสาธารณะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา" ที่ปรึกษา 1. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 2. คุณทีปวัฒฑ์ มีแสง 3. คุณทรงพล ขวัญชื่น คณะทำงาน 1. คุณชาคริต โภชะเรือง 2. คุณเพลงทิพย์ แก้วละเอียด 3. คุณถนอม ขุนเพ็ชร 4. คุณรัตนะศิริ พิมลไทย คณะกรรมการเครือข่าย 1.วิทยุชุมชน -คุณวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ -คุณชัยวุฒิ เกิดชื่น -คุณสุพิเชฐ สุวรรณชาตรี 2. วิทยุกระแสหลัก -คุณบัญชร วิเชียรศรี -คุณไพฑูรย์ ศิริรักษ์ -คุณยินดี ตรีรัญเพชร 3. หนังสือพิมพ์ -คุณประสาน สุกใส -คุณน่าน ฐานิวัฒนานนท์ -คุณวิชาญ ช่วยชูใจ 4.เคเบิลทีวี. -คุณภิญโญ แก่นยะกูล 5. อินเตอร์เน็ต -คุณภานุมาศ นนทพันธ์

4.แผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ 1.สนับสนุนการเรียนรู้ภาคประชาชน 1.สร้างช่องทางสื่อสารสาธารณะระดับจังหวัดและระดับประเทศ - ทีวี./เคเบิลทีวี -หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง - วิทยุชุมชน -วิทยุกระแสหลัก -อินเตอร์เน็ต -เวทีการเรียนรู้ระดับชุมชน 2.ประสานภาคี รณรงค์ เผยแพร่กิจกรรม/องค์ความรู้ ในการทำงานของภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัด 3. สร้างระบบฐานข้อมูลภาคีสื่อสารสาธารณะในพื้นที่
3.1 ช่องทางเผยแพร่ - หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น - วิทยุชุมชน -วิทยุกระแสหลัก -อินเตอร์เน็ต -เวทีการเรียนรู้ระดับชุมชน -หอกระจายข่าว 3.2 ผู้สื่อสาร - นักข่าว -นักหนังสือพิมพ์ -นักจัดรายการวิทยุ
4.ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทำกิจกรรม เช่น เวทีเชิงประเด็น
โพลล์สำรวจความเห็นในเรื่องสุขภาพประเด็นต่างๆ

2.พัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา  1.สร้างองค์กรเครือข่ายสื่อสุขภาวะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา -สร้างเครือข่ายสื่อสุขภาวะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา -เสริมศักยภาพโดยเพิ่มเทคนิคในการผลิตรายการ  ผังรายการ  ด้านซอร์ฟแวร์ -การหนุนเสริม  สนับสนุนข้อมูล  ข่าวสาร  CD ด้านสุขภาพให้กับเครือข่าย -จัดกลไกเครือข่ายสื่อสุขภาวะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา  ให้มีการปรับระบบการสื่อสารที่สามารถเชื่อมข้อมูล  กระจายข้อมูลได้ในอนาคต
-จัดระบบสถานีแม่ข่าย-ลูกข่ายถ่ายกระจายข้อมูลด้านสุขภาพทั้งในช่วงปกติและเกิดสถานการณ์วิกฤต 2.สร้างเวทีกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมผลักดันเชิงนโยบายของภาคีเครือข่ายสื่อสารสาธารณะในจังหวัด จังหวัดสงขลา

โครงการตามยุทธศาสตร์ 1.สนับสนุนการเรียนรู้ภาคประชาชน 1.1 โครงการสื่อสารสาธาณะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ สร้างการเรียนรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพให้กับภาคประชาชน ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานองค์กรต่างๆ มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างช่องทางสื่อสารสนับสนุนภาคีสุขภาพตามแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ผู้รับผิดชอบ เครือข่ายสื่อสาธารณะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา แหล่งทุน แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 2.สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสื่อสาธารณะด้านสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา 2.1โครงการพัฒนาองค์กร "เครือข่ายสื่อสาธารณะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา" วัตถุประสงค์ เป็นองค์กรประสานงานสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระแสหลัก วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาวะของจังหวัดสงขลา สนับสนุนในการสร้างและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา ผู้รับผิดชอบ รัตนะศิริ พิมลไทย แหล่งทุน แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 2.2 โครงการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อสารสาธารณะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และประสานกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาสร้าง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย

โดยดูตัวชี้วัดความสำเร็จจาก
1. การกระจายการรับรู้ เรียนรู้ของสาธารณะ 2. จำนวนเครือข่ายสื่อสารสาธารณะภาคประชาชน 3. ระบบฐานข้อมูลของเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
แหล่งทุน แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

Comment #1
ดำเนิน ปัญญาเรือง
Posted @March,01 2007 17.54 ip : 222...141

ผมอ่านแผนสุขภาพของท่านแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะผมมองว่าสุขภาพเป็นหัวใจหลักของการดำเนินชีวิต สุขภาพดี ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมานั่นเอง  ดังนั้นความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับสุขภาพจึงจำเป็นอย่างมาก องค์ความรู้แบ่งเป็นหลักใหญ่ๆ สองหลักคือ องค์ความรู้ด้านสาเหตุของการเกิดโรค และองค์ความรู้ด้านการรักษาป้องกัน นั้นเอง...

ผมเป็นนักประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่เรียกว่า " แผ่นกรองฝุ่นพัดลม " ในมุมมองของผม เกี่ยวกับพัดลมที่ใช้กันตามบ้านเรือน หรือที่ทำงานทั่วไป เราจะได้รับประโยชน์จากพัดลมคือทำให้เรารู้สึกเย็นสบาย ในขณะเปิดใช้งาน บางคนคงทราบดีว่าพัดลมมีอันตรายแฝงอยู่ แต่ผู้ที่ใช้พัดลมส่วนใหญ่อาจยังไม่ทราบถึงอันตรายที่แฝงมากับพัดลม  พูดง่ายๆ หลักการทำงานของพัดลมคือ พัดลมจะดูดลมจากด้านหลังของพัดลมแล้วพ่นออกไปด้านหน้าของพัดลม เกิดกระแสลมเย็นและทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณห้อง โดยหลักการนี้ พัดลมก็จะดูดเอาฝุ่นที่ฟุ้งกระจายภายในห้องพ่นออกไปอีกหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาการใช้งาน ทำให้เกิดมลภาวะภายในห้อง โดยเฉพาะห้องนอนอันตรายที่สุดเนือ่งจากห้องนอนจะมีไรฝุ่น มูลไรฝุ่นเป็นสารก่อภูมิแพ้ เหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้นั่นเอง

ผมจึงขอแจ้งความประสงค์อยากจะแชข้อมูลเกี่ยวกับวีธีการกำจัดฝุ่นที่เกิดจากพัดลม ในแผนสุขภาพของท่านจะได้หรือไม่


นายดำเนิน  ปัญญาเรือง 081-8653512

Comment #2
Jans
Posted @April,12 2008 10.20 ip : 125...214

การรักษาโรคเบาหวานแบบหายขาดโดยสมุนไพรไทย
หายขาดจริงๆครับ

โดยความบังเอิญที่คุณพ่อผมได้เดินทางมาหาที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นแล้วมาเจอกับ คุณ ยายผมที่ป่วยเป็นเบาหวานมาหลายปี โดยการรักษาตลอด 12ปีที่ผ่านมาต้องไปรับยาทุกอาทิตย์ ตื่นตั้งแต่ตี 5เพื่อไปโรงบาล แกบอกว่าทรมานมากใครไม่เป็นไม่รู้หรอก เพื่อนๆแกได้ตัดนิ้ว-แขน-ขา บางคนตาบอด และตายไปก็หลายสิบคนแล้ว

พ่อบอกกับแม่ว่าแกมีสูตรสมุนไพรโบราณสมัยคุณปู่ผมที่อยู่ที่มาเลย์เซียก่อนเดินทางมาไทยและนำมาผสมกับสมุนไพรของคุณตาผมที่นำมาจากไร่ที่ จังหวัดเลยผสมชงทานกัน ตอนแรกแกไม่ยอมทาน กลัวสารพัดผ่านไปหลายวันเข้าพ่อผมแกก็ชงทานทุกวันให้แกดูเป็นตัวอย่าง แกเลยยอมหลังจากทานไปสัก 3-4วันแกบอกว่าจะปัสสาวะบ่อยมากและจะมีอาการร้อนวูบวาบ และอาการชาปลายนิ้วตอนเช้าได้หายไปและหลังจากทานไปได้ 7วันแกอยากทานนั่นทานนี่(ปรกติไม่ยอมทานอะไร) ผิวพรรณจากแห้งๆเริ่มมีน้ำมีนวล และขาเริ่มมีกำลังสามารถลุกขึ้นเดินได้ จนแม่ได้พาไปตรวจที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ผลออกมาว่าน้ำตาลในเลือดจากเดิม 230 ลดลงเหลือเพียง 115เท่านั้น เอง จนหมอเองก็ประหลาดใจอยู่ไม่น้อย แกทานมาได้สักประมาณ 1เดือนแล้วกลับไปวัดน้ำตาลอีกก็ได้รับผลว่าปรกติดี จวบจนถึงปัจจุบันนี้คุณหมอ ได้ทำการแจ้งว่าไม่ต้องมาตรวจแล้วครับ หายจากการเป็นเบาหวานแล้ว ก็ทำให้ทุกคนในบ้านประหลาดใจมากครับ ผมคนนึงที่ไม่เชื่อครับ ก็เลยเอามให้น้องๆที่ทำงานที่ร้อยเอ็ดนำไปให้คนที่บ้านทาน ผลก็เป็นเช่นเดิมกับยายผมทานไปน่าจะประมาณ 83คน มีที่ไม่หาย 3คน ซึ่งจากการสอบถามแล้วได้ความว่าทานไปเพียง 1-3วันแล้วไม่กล้าทานต่อครับ ส่วนท่านอื่นๆปัจจุบันหายขาดแล้วเพราะไม่ได้นำไปทานอีกเลย ผมจึงบอกคนที่หายว่าถ้าทานแล้วหายให้ระลึกถึงคุณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ได้คิดค้นสูตรโบราณนี้ไว้ให้แก่คนรุ่นนี้ครับ   อัศจรรย์จริงๆครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ คุณ ธิดา อึ้งนภารัตน์ 123/456 ม.เพรสซิเดนท์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000หรือโทร 083-3459197

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง