สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การสร้างระบบสนับสนุน

ประชุมคณะทำงานกลไกกลางสงขลา

by Little Bear @November,27 2012 14.55 ( IP : 113...47 ) | Tags : การสร้างระบบสนับสนุน
 • photo , 640x480 pixel , 41,851 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 42,475 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 30,598 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,290 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 42,001 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,464 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,591 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,286 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,395 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 32,127 bytes.

สสจ.

 • การทำงานบูรณาการของแต่ละองค์กร ควรมีเจ้าภาพหลักระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และเชื่อมโยงกับงานวิสัยทัศน์ 2020
 • ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างกรอบความคิด (ระเบิดมาจากข้างใน)

ทต.ปริก

 • ศูนย์ประสานานภาคใต้ตอนล่างของ สสส.
 • เริ่มจากการตรวจสอบทุนในพื้นที่ จัดระบบเป็นแหล่งเรียนรู้เป็น 6 ระบบ เป็นแม่ข่าย อปท. 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พฒนาระบบฐานข้อมูล 7 เรื่อง
 • ปี 56
  • เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  • หลักสูตรท้องถิ่น (อาชีพ,วัฒนาธรรม เมืองคาร์บอนต่ำ, การบริโภคยั่งยืนและปลอดภัย กองทุนชุมชนพึ่งตนเอง สัจจะวันละ 1 บาท)
  • หนุนเสริมลูกข่ายที่เป็นแม่ข่ายหลัก (ต.ท่าข้าม, ควนรู ขับเคลื่อนเชิงประเด็นและค้นหาแม่ข่ายในจังหวัดอื่น เพื่อยกเป็นแหล่งเรียนรู้)

อบต.ท่าข้าม

 • พศส. 70 เกลอ
 • มีประเด็น 7 นโยบายในการทำงาน (สุขภาพ สวัสดิการชุมชน เกษตรยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานทดแทน ภัยพิบัติ เด็กและเยาวชน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม/ธรรมนูญท้องถิ่น)
 • เป็นแกนประสานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาในปี 2555-57

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

 • เติบโตจากงานกองทุนชุมชนเมืองมาตั้งกองทุน แก้ปัญหาชุมชนแออัด ก่อนขยายมาสู่ชนบท ต่อมาร่วมกับ SIF กองทุนเพื่อสังคม จนกระทั่งจัดตั้งเป็นสถาบัน เป็นองค์กรของประชาชนสังกัดรัฐ คือกระทรวง พม.
 • ภารกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยพลังของชุมชนและนักพัฒนาเอกช หนุนชาวบ้าน หนุนประชาสังคม พัฒนาองค์กรชุมชนนพื้นท่ นอกจากน้นก็รับภารกิจจากรัฐบาล เช่นแก้ปัญหาที่ดินในเขตเมือง สมทบสวัสดิการชุชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ แก้ปัญหาเร่งด่วยภัยพิบัติ

สภาองค์กรชุมชน

 • พื้นที่ดำเนินการ สภาองค์กรชุมชน 92+9 แห่ง (ปี 2556)
 • สมาชิกมาจากทุกกลุ่มในตำบล กำนันรับจดแจ้ง โดยต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 15 กลุ่ม นักการเมืองไม่สามารถเป็นสมาชิก เป็นเวทีของภาคประชาชนในตำบล เสนอแนะการพัฒนาในตำบลบูรณาการระดับตำบล มีงบกองทุนเคลื่องานปี 53 จำนวน 8 ล้านบาท เสนอแนะการพัฒนาระดับจังหวัดส เสนอแนะการพัฒนาต่อรัฐบาล
 • ช่องว่า : การทำแผนระดับตำบล แกนนำชุมชนเป็นภาคประชาชนเป็นหลัก การทำงานแบ่งเป็น 4 โซน ประสาน ต.ชะแล้เป็นแกนในการทำงานฐานข้อมูล นำไปสู่การทำธรรมนูญชุมชน
 • ประเด็นเน้น ด้านที่อยู่อาศัย หมู่บ้านละ 1 ล้าน ปี 56 1 ตำบล 1 แผนยุทธศาสตร์ ผังชุมชน
 • มีประเด็นนโยบายระดับจังหวัด 9 ด้าน การจัดการสวัสดิการชุมชน (อบต.สมทบ 1 เดือน) พื้นที่ฐานอาหารที่คาบสมุทร ที่ดินทำกิน รถโดยสารสาธารณะ ยาเสพติด สถาบันครอบครัว ให้มีตัวแทนสถาบันองค์กรชุมชน 1 คนต่อ 1 อำเภอทำงานร่วมกับรัฐ

พมจ. - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 • ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ครอบครัว การทำงานจะแสวงหาพื้นที่ที่มีทุนการทำงาน พมจ.จะไปหนุนเสริม
 • มี 2 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน มี สสว.12 สนับสนุนเชิงวิชากร สถานสงเคราะห์เด็กสงขลา บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพสตรี ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 56 บ้านมิตรไมตรี(บุคคลเร่ร่อน) การเคหะชุมชน พอช.
 • มีการจัดสมัชชาเด็ก/สตรี/ครอบครัว/ผู้พิการ เสนอแนะเชิงนโยบาย
 • มีกลไกลระดับพื้นที่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล ศูนย์ละ 1 หมื่นบาท, สภาเด็กและเยาวชน, ชมรมคนพิการระดับตำบล
 • ประเด็นหลัก สวัสดิการสังคม เน้นพื้นที่ตำบลต้นแบบ ปี ณฯ จะทำงานที่ ต.ชะแล ต.ท่าหิน ต.พิจิตร ต.เกาะแต้ว ทำกิจกรรมแล้วถอดบทเรียน
 • งบประมาณได้จากเงิน
 • ชุมชนที่จะรับการสนับสนุนต้องขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคกับ พมจ.

15 ภาคีบริหารจัดการ

 • จัดทำวิสัยทัศน์สงขลา 2022 โดยการประสานงานของมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ (5 มหาวิทยาลัย มูลนิธิในเครือข่ายพลเอกเปรม จังหวัด อบจ. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว มูลนิธิชุมชนสงขลา)
 • ในอดีต สมัยผู้ว่าบัญญัติ เคยมีการทำวิสัยทัศน์จังหวัด 2555 ต่อมาพบปัญหามีการทำวิสัยทัศน์ใหม่ทุกปี
 • 5 มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำดำเนินการ
 • จะมีการรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2555 และมีเวทีระดับโซนในช่วงเดือน กพ. มีคณะทำงานกลางยกร่าง มีการประชาพิจารณ์ ทบทวน ปรับปรุง เดือนกันยายน 56 จะประกาศใช้
 • ที่สวนประวัติศาสตร์มีหอประวัติ พลเอกเปรม และศูนย์บ่มเพาะคนดี (อบรมไปแล้ว 9 รุ่น) และกำลังจะทำศูนย์วัฒนธรรมด้านดนตรี/ศูนย์วัฒนธรรมตำนานหลวงปู่ทวด/สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษา 23 สถาบัน
Comment #1การบูรณาการ
Posted @January,31 2013 15.48 ip : 180...32

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาแผนชุมชนเกือบทุกแห่งก็เหมือนว่าจะบูรณาการกันอยู่ แต่จากฐานการไม่รู้เขารู้เรา หรือภาคีเครือข่ายไม่ได้รับรู้รับทราบ ภารกิจที่สามารถมารวมเป็นองค์เดียวกัน(บูรณาการร่วม) จึงเป็นประเด็นที่ต้องหากลไกกลางมาเชื่อมประสาน ซึ่งจากการประชุม HUB เมื่อ 29 ม.ค.ที่ผ่านมาก็น่าจะขยับขับเคลื่อนในพื้นที่เป้าหมายเชิงประเด็นทั้ง 3 ประเด็น(ภัยพิบัต/การจัดการน้ำเสีย/การดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส) ตามทิศทางที่ภาคีเครือข่ายช่วยเสนอแนวทาง ก็คงขยับไปได้อีกก้าวหนึ่ง ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกคนครับ

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง