สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

e-Books

e-book : ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔

by Little Bear @December,20 2011 22.36 ( IP : 122...83 ) | Tags : e-Books , อำเภอรัตภูมิ
photo  , 400x553 pixel , 79,278 bytes.

ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔

การพิทักษ์ฐานทรัพยากร เป็นหนึ่งในแนวทางที่ทำให้เกิด "สงขลาพอเพียง"

ย้อนหลังไปเมื่อเกือบปีที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี ได้เริ่มต้นชักชวนกันทำกติการหรือธรรมนูญของลุ่มน้ำ จัดทำขึ้นภายใต้ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐" มาตรา ๖๖ และ ๖๗ ว่าด้วยสิทธิชุมชน และโดย "พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐" มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ว่าด้วยการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นกรอบและแนวทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตน โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ฉบับสมบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

« 8586
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง