สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การสร้างนโยบายสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายสาธารณะ

by kittikun @July,04 2011 13.46 ( IP : 223...170 ) | Tags : การสร้างนโยบายสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การสร้างโยบายสาธารณะ เป็นกระบวนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา สงขลาพอเพียง มีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

  1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาปี 2553 ให้เป็นจริง  เพื่อการร่วมผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะในจังหวัดสงขลา  โดยใช้กลไกสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ( การสร้างฐานความรู้ การรณรงค์สร้างกระแส  การเชื่อมสู่นโยบายสาธารณะ) ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาให้เป็นจริง

  2. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้จังหวัดสงขลามีพื้นที่อุทยานสุขภาพ อย่างน้อย 2 พื้นที่  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยเฉพาะอาหารสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีการกินการอยู่ให้ยึดสุขภาพเป็นตัวตั้ง  อันจะเป็นกระบวนสำคัญในการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร การตรวจรับรองคุณภาพ  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  การขนส่งและการกระจายผลผลิต การจัดการด้านการตลาด รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะสหกรณ์    และการสร้างกระแสสังคมที่มีสุขภาพเป็นตัวตั้งอย่างต่อเนื่อง

  3. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมขับเคลื่อนเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลา อย่างน้อย 3 พื้นที่ อันได้แก่ การอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาให้เป็นสายน้ำที่สะอาด  การอนุรักษ์ธรรมชาติเขาคอหงส์  และการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e1161ffcf369.pdf - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

« 3564
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง