สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

by kittikun @July,04 2011 13.36 ( IP : 223...170 ) | Tags : การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มเข็ม เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา สงขลาพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

  1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันให้พื้นที่ระดับตำบลหรือชุมชนในเขตเทศบาล  ให้เป็นตำบล/ชุมชนสุขภาวะอย่างน้อย 40 ตำบล/ชุมชน

  2. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันนโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นจริง  โดยจะร่วมสนับสนุนภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้เป็นสถานบริการที่มีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

  3. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้เกิดกองทุนสุขภาพตำบลครบทุกพื้นที่  และให้กองทุนสุขภาพตำบลใช้กระบวนสมัชชาสุขภาพและกระบวนการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการทำแผนสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแผนหลักในการใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล      ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่  ทั้งในมิติการสนับสนุนแนวคิดสงขลาพอเพียง และกระบวนการสร้างสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e115fdd36814.pdf - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

« 8586
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง