สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การสร้างความรู้และพัฒนาคน

ยุทธศาตร์การสร้างความรู้และพัฒนาคน

ยุทธศาตร์การสร้างความรู้และพัฒนาคน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน “วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา : สงขลาพอเพียง”มีเป้าหมายดังนี้

  1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิดความพอเพียงและการสร้างสุขภาวะ  โดยเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถขยายแนวคิดแก่ผู้สนใจอย่างน้อย 100 แหล่งเรียนรู้

  2. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันกระบวนการขับเคลื่อนทุนทางสังคมในมิติทุนองค์กรการเงินของชุมชน จากการออมไปสู่การสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของสมาชิกในกลุ่มและส่งเสริมการให้เพื่อสังคม

  3. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันกลไกการดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ไม่ว่ากลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มคนยากไร้ที่ถูกทอดทิ้ง ผ่านช่องทางทั้งกลไกภาครัฐและภาคประชาสังคม ด้วยการประสานช่องทางที่มีให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกัน เช่น การบูรณาการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กับระบบงานดูแลผู้พิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น  เพื่อให้ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ภายใต้แนวคิดสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e115cbc02855.pdf - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

« 1615
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง