สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การสร้างค่านิยม

ยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยม

by kittikun @July,04 2011 12.01 ( IP : 223...170 ) | Tags : การสร้างค่านิยม

ยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยม

    ยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยมร่วมเป็นยุทธศาตร์หนึ่งที่สำคัญในการสบับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา:สงขลาพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

  1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมสร้างค่านิยมหลักของประชาชนในจังหวัดสงขลาให้เป็นไปตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง”

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e114b016b60c.pdf - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

« 8586
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง