กล้วยน้ำว้า

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

กล้วยหวาน กล้วยหวาน

มุมมอง ความคิด ชีวิตการทำงาน กับประสบการณ์บนเส้นทางการทำงานสายสุขภาพ สุขภาวะ

เพลงเรือยาวแม่ทอม โอกาสฟื้นพลังชุมชนแม่ทอม

กล้วยน้ำว้า

by กล้วยหวาน @November,23 2009 17.03 ( IP : 114...88 )

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 52 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสลงพื้นที่ ต.แม่ทอม  1 ใน 14
พื้นที่ตำบลที่มีการขยับแผนสุขภาพตำบล(ปี 2551-2552) สำหรับตำบลแม่ทอมมีการเปลี่ยนผู้ประสานงานตำบล แต่ยังมีกลุ่มแกนนำที่มีการเกาะเกี่ยวเ้ข้าร่วมกืจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแผนสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่อง
        ห้องประชุมสถานีอนามัย ต.แม่ทอม ถูกใช้เป็นพื้นที่ปรึกษาหารือในการขยับกิจกรรม  สร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมเวทีปรึกษาหารือคราวนี้ มีทั้งผู้นำชุมชน
ผู้นำศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น(นายกอบต.) ตัวแทนกศน. ตัวแทนกลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ  ประมาณ  10 กว่าคน
        เวทีเริ่มด้วยการเปิดให้ทุกคนได้เสนอแนวคิด ไอเดีย ในการขยับกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพในพื้นที่
        บรรยากาศยังนิ่งๆอยู่
        ผญ.เถ๊ก ผู้ประสานงานเวทีวันนี้เริ่มด้วยการเสนอความคิดว่าอยากขยับกิจกรรม  กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว
        ผู้นำศาสนา เสนอว่าอยากขยับแนวคิดชุมชนศรัทธาในพื้นที่(ชุมชนมุสลิม)
ซึ่งจะใช้หลักศาสนาเป็นแกนกลาง โดยมี กลุ่มเป้าหมายหลักคือ เยาวชน( ชาย )
อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยอยากเห็นคนในชุมชนเข้ามัสยิดมากขี้น กลุ่มเยาวชนห่างจาก
ยาเสพติด
        นายวิฑูร สุขสว่าง นายกอบต.แม่ทอม อยากมีการขยับกิจกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง  ในวัยเด็ก การวิเคราะห์ฉลาก การดูแลสุขภาพช่องปากกับกลุ่มเด็กในศูนย์เด็กเล็ก  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ซึ่งเห็นว่าถ้าสามารถขยับกิจกรรมได้ก็สามารถ
ขยายผลต่อกับโรงเรียนในพื้นที่ได้
        แล้วด้านวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญาในพื้นที่ ?
        เพลงเรือ เสียงจากคนในที่ประชุม
        คุณลุงวรณ์ ชูสกุล เล่าถึงประวัติความเป็นมาของ " เพลงเรือยาวแม่ทอม "
ย้อนไปประมาณ 200 ปี ช่วงบ้านเมืองข้าวยากหมากแพง ขุนโส(ผู้นำในยุคนั้น) ฝันว่า
ต้องมีการลากพระไปแหลมโพธิ์ในวันแรม 1 ค่ำ จะทำให้คลี่คลายปัญหาข้าวยาก
หมากแพงได้ ในยุคนั้น การลากพระจะมีรูปขบวนเรือพระ  มีเรือยาวลากพระ
มีคนนำ(แม่เพลง) ลูกเรือไม่จำกัด มีการร้องรำทำเพลง
      บรรยากาศการประชุมเริ่มผ่อนคลาย
      ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นกันจนได้แนวทางการขยับกิจกรรมเพลงเรือยาวแม่ทอม
เป้าหมาย
  - มีเยาวชนสืบทอดเพลงยาว
  - อนุรักษ์และพัฒนาเพลงเรือยาว เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ วัดคูเต่า(งบ  อบต.)
  - แก้ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด
  - ส่งเสริมสุขภาพ อสม. เพลงเรือเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
  - เยาวชน
  - ผู้สูงอายุ
  - อสม.
หน่วยงานที่จะสามารถหนุนเสริม
  - อบต.   - สภาวัฒนธรรมตำบล
  - โรงเรียนแม่ทอม วัดนารังนก
  - กศน.
  - สภาองค์กรชุมชน
คณะทำงาน  อบต. รับเป็นเจ้าภาพหลัก
การดำเนินการต่อ  เจ้าหน้าที่อบต. จะนำแนวทางข้อเสนอวันนี้ไปยกร่างโครงการ
และจะมีการนัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และมาให้ข้อเสนอต่อ ร่างโครงกา่รต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 2923
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง