สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

เวที "ฤาสงขลาจะเป็นดั่งมาบตาพุด"

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) ขอเชิญร่วมเวทีสัมมนา "ฤาสงขลาจะเป็นดั่งมาบตาพุด" อันสืบเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน โดยพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ถูกกำหนดการพัฒนาด้านอุตสากรรมปิโตรเคมีและพลังงาน กป.อพช.ใต้ มีการจัดเวทีสัมมนาเพื่อมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนสงขลา ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่และเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก และคาดว่าจะนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมในเวทีสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ห้องบรรยาย ๓๓๐๕ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผู้ต้องการเข้าร่วมกรุณาแจ้งชื่อได้ที่ ๐๘๖-๙๖๖๖๑๔๗

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง