สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค ครั้งที่ 4

photo , 400x267 pixel , 29,592 bytes.

จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2552 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายนครินทร์ ชาทอง ศิลปินแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการจัดงานสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสมาคมครูภูมิปัญญาไทย ได้มอบหมายให้ภาคใต้ โดยจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน จัดที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดน่าน ซึ่งในครั้งที่ 4 นี้ จังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพได้ใช้การทำงานในเชิงกระบวนการบูรณาการ โดยมีหลาย ๆ องค์กรเครือข่ายในจังหวัดได้เข้าเป็นภาคีมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (สวรส.ใต้) เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ เทศบาลตำบลน้ำน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เป้าหมายหลักของการจัดสัมมนาครั้งนี้ คือ การระดมความคิดเห็นของครูภูมิปัญญา ครูเขตพื้นที่การศึกษา ครูองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 ? 22 มกราคม 2552 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กิจกรรมหลักคือการสัมมนา เรื่อง "การนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อหาประเด็นปัญหาร่วมของครูภูมิปัญญาไทยทั้ง 4 ภาค แล้วผลักดันเชิงนโยบายให้รัฐกำหนดเป็นนโยบายของชาติต่อไป การสัมมนาครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุชุมชน นอกจากนี้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของครูภูมิปัญญาทั้ง 4 ภาค และในคืนวันที่ 21 มกราคม 2552 มีการแสดงของครูภูมิปัญญาทั้ง 4 ภาค คือ ภาคเหนือแสดงเพลงซอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงโปงลาง ภาคกลางและภาคตะวันออกแสดงหนังใหญ่ และภาคใต้แสดงโนรา ดิเกฮูลู และหนังตะลุง

กำหนดการโครงการสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4  "การนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและการปกครองส่วนท้องถิ่น"

วันที่ 20 - 22 มกราคม 2552 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 มกราคม 2552

08.00 น. - 15.00 น. ครูภูมิปัญญาไทยทั่วประเทศ ถึงที่สัมมนา ลงทะเบียน เข้าที่พัก

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 16.00 น. เวทีครูภูมิปัญญาภาคใต้เพื่อสุขภาวะคนใต้ (ครูภูมิปัญญาบางส่วนร่วมกันจัดนิทรรศการ)

16.00 น. - 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. - 20.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมครูภูมิปัญญาไทย

วันที่ 21 มกราคม 2552

08.30 น. - 09.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน - รับเอกสาร

09.30 น. - 09.40 น. นายเมธี ณ นคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

09.40 น. - 10.00 น. การแสดงเปิดงานการแสดงร่วมกันระหว่างหนังใหญ่และโนรา ชุด "หนังใหญ่โนราภูมิปัญญาสัมพันธ์"

10.00 น. - 10.20 น. พิธีเปิดและให้โอวาท โดย นายนพพร สุวรรณรุจิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา - นายอรุณ ทิพย์วงศ์ นายกสมาคมครูภูมิปัญญาไทย กล่าวรายงาน - นายนพพร สุวรรณรุจิ กล่าวเปิดงานและให้โอวาท - นายนครินทร์ ชาทอง ประธานคณะกรรมการจัดงานครูภูมิปัญญาภาคใต้ - มอบของที่ระลึกให้ นายนพพร สุวรรณรุจิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา , นายอรุณ ทิพย์วงศ์ นายกสมาคมครูภูมิปัญญาไทย , นายเมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

10.20 น. - 12.00 น. เสวนา เรื่อง "การนำภูมิปัญญาไทยนำสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและการปกครองส่วนท้องถิ่น" ถ่ายทอดสดเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศทาง http://www.banbanradio.com

วิทยากร ผู้แทนจากครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค - ภาคใต้ ร.ศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล - ภาคเหนือ ครูสมเจตน์ วิมลเกษม - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูสมคิด สอนอาจ ครูจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ - ภาคกลาง/ภาคตะวันออก ครูสมชาย สมานตระกูล ครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา

ผู้ดำเนินการเสวนา ดร.นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 15.00 น. แบ่งกลุ่มครูภูมิปัญญาไทยและผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม/ภูมิภาคเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ "การนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและการปกครองส่วนท้องถิ่น"

16.00 น. - 17.00 น. ผู้แทนในแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อย

17.00 น. - 20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงของครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค

20.00 น. กลับที่พัก

วันที่ 21 มกราคม 2552

เวลา 17.00 น. - 20.00น.

 • การแสดงดนตรีพื้นบ้านของครูสุชาติ แวเด็ง
 • การแสดงศิลปะศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทยของครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา
 • การแสดงดีเกฮูลูของครูหะมะ แบลือแบ
 • การแสดงซอปี่กลองมองเซิง ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนา
 • การแสดงโนราชุด ?ไชยชายโยนหอก? ของครูจวบ พันธ์คีรี
 • การแสดงหนังใหญ่ ?ชุดเบิกโรงจับลิงหัวค่ำ? ของครูวีระ มีเหมือน
 • การแสดงพิณแคนแดนอีสาน
 • การแสดงหนังตะลุงประกอบดนตรี 4 ภาค คณะศิษย์ครูนครินทร์ ชาทอง

วันที่ 22 มกราคม 2552

06.30 น. พิธีทางศาสนา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูภูมิปัญญาไทยที่ล่วงลับไปแล้ว

ที่วัดเขาบ่อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

07.30 น. - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่วัดเขาบ่อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

08.00 น. - 12.00 น. ศึกษาดูงานในการนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่

 • ดีเกฮูลูที่โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
 • โนราและดนตรีพื้นบ้านที่โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
 • วิทยาลัยชาวบ้าน ครูอัมพร ด้วงปาน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านครูอัมพร ด้วงปาน

13.00 น. ถึงที่พัก เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

นิทรรศการครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค

 • ภาคกลาง
  • หนังใหญ่ ครูวีระ มีเหมือน
  • วิวัฒนาการของอาวุธไทยและศิลปะศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย (ค่ายพระยาตาก)
  • นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ ครูมลรัตน์ สารภาพ
  • นิทรรศการพระโกศไม้จันทร์ ครูจักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์
 • ภาคเหนือ
  • ตุงไชยล้านนา ครูสมเจตน์ วิมลเกษม
 • ภาคอีสาน
  • ต้นเทียน ครูสมคิด สอนอาจ
  • ทุงอีสาน
 • ภาคใต้
  • ผ้าทอเกาะยอ ครูกริ้ม สินธุรัตน์
  • การทำบายศรี ครูบุตรธิกรณ์ จุลพล
  • การทำผ้าบาติก ครูฮัสสือเม๊าะ ดอมะ
  • การทำขนมไทยโบราณ โรงเรียนบ้านไม้แก่น จังหวัดยะลา
  • น้ำบูดูและซีอิ้วน้ำปลา ครูถนอม ศิริรักษ์
  • ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ครูสาธิต ชูพิทักษณาเวช

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง