สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

วิกฤติเด็กไทยปี 51 ไอคิวตก อีคิวต่ำ

วิกฤติเด็กไทยปี 51 ไอคิวตก อีคิวต่ำ

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 3 กันยายน 2551 13:21 น.

      เผยผลสำรวจระดับ ไอคิว อีคิวของเด็กไทย ปีล่าสุดพบลดลงจากการสำรวจเดิมในปี 2545 เหตุมาจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไปส่งผลเด็กมีพัฒนาการลดลง เผยเด็กเล็กภาคเหนือมีระดับไอคิว อีคิวสูงกว่าภาคอื่น แนะผู้ปกครองใช้หลัก “เคล็ดลับ 6+8 เพิ่ม IQEQ” เสริมพัฒนาการ ยกระดับสติปัญญาเด็กได้
      วันนี้ (3 ก.ย.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสถาบันรามจิตติ จัดทำ “โครงการติดตามสภาวการณ์ไอคิวและอีคิวของเด็กไทย หรือ IQ/EQ Watch” เพื่อการศึกษาปัจจัยที่นำมาสู่ระดับไอคิวและอีคิวที่แตกต่างกันของเด็กไทย
      พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงผลการสำรวจว่าโดยรวมนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ก็จะพบว่าในความปกตินี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ เช่นเด็กจะมีทั้ง ไอคิวสูงอีคิวต่ำ ไอคิวต่ำอีคิวสูง หรือสูงทั้งไอคิวและอีคิว ซึ่งความแตกต่างตรงส่วนนี้ทำให้ต้องมีการทำการสำรวจและศึกษาถึงเหตุปัจจัย เพื่อหาความชัดเจนในการส่งเสริมไม่ให้เกิดความแตกต่างเกิดขึ้น
      โดยพัฒนาการของเด็กไทยมีแนวโน้มที่ลดลง แต่เป็นการลดลงที่อยู่ในภาวะปกติหากวัดจากผลการสำรวจในครั้งที่ผ่านมา จะพบว่า การสำรวจเมื่อปี 2545 เด็กอายุ 0-5 ขวบ จะมีพัฒนาการปกติที่ร้อยละ 71.69 แต่เมื่อสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2550 พบว่าลดลงอยู่ที่ร้อยละ 67.7 ในส่วนของสุขภาพจิตและระดับสติปัญญาของเด็กในช่วงอายุ 3-11 ขวบ โดยใช้นักจิตวิทยาในการเก็บข้อมูลจากเด็กทั่วประเทศ 7,391 คน พบว่าระดับสติปัญญาเฉลี่ยที่ 103.09 หากแบ่งเป็นระดับจะได้ว่า เด็กอนุบาล มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยที่ 110.67 เด็กประถมฯ มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยที่ 97.31 ส่วนเด็กผู้ชายมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยที่ 102.3 เด็กผู้หญิงมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยที่ 103.99 ในด้านความฉลาดทางอารมณ์ สำรวจกับเด็กวัย 3-5 ขวบ ในปี 2545 พบอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ 139-202 คะแนน แต่เมื่อสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2550 ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อยู่ในภาวะลดลงที่ 125-198 คะแนน ในด้านของความคิด การปรับตัวต่อปัญหา และความกระตือรือร้นสำรวจจากเด็กวัย 6-11 ขวบ ผลสำรวจในปี 2545 พบอยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นกันที่ 148-222 คะแนน แต่กับการสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2550 กลับอยู่ในเกณฑ์ปกติที่อยู่ในภาวะลดลงที่ 129-218 คะแนน
      “จะ พบว่า จากการสำรวจครั้งล่าสุดนี้เด็กไทยก็ยังมีสภาวะทางสติปัญญาและสภาวะทางอารมณ์ ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่จะเห็นว่าในความปกตินี้เองจะมีตัวเลขที่ลดลงจากกรสำรวจในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งหากไม่ลงมือทำอะไรเชื่อได้ว่าในอนาคตเกณฑ์เหล่านี้จะยิ่งลดลง และอาจจะส่งผลให้การพัฒนาการทั้งสองด้านของเด็กเสื่อมลง และยิ่งในปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และสับสนอย่างมากก็จะเป็นตัวที่ทำให้วุฒิภาวะของเด็กลดลงตามมา” ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าว
      ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไป ทำให้เด็กมีความแตกต่างกันทั้งไอคิวและอีคิว และปัจจัยที่จะเป็นตัวสนับสนุนที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งด้านไอคิวและอีคิว นั้นมีหลายด้าน ได้แก่ “เคล็ดลับ 6+8 เพิ่ม IQEQ” ซึ่งหมายถึง 6 เคล็ดลับในการเลี้ยงดูลูก ได้แก่ การกอด, การกล่าวคำชมลูก, การเล่นกับลูก, การสร้างนิสัยรักการอ่าน, การมีส่วนร่วมในการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และพ่อแม่เองต้องไม่ติดโทรทัศน์ ส่วนอีก 8 ข้อ คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึง การฝึกให้เด็กซักถาม, ให้คิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง, การเล่นเกมที่พัฒนาความคิดและฝึกสังเกต, การเล่นเกมพัฒนาการวางแผน, การจัดให้มีหนังสือที่มีคุณภาพในบ้าน, การส่งเสริมให้เด็กฝึกเขียนบันทึก, ฝึกให้เด็กประดิษฐ์ของเล่นเอง และการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายที่บ้าน นี่เป็นส่วนที่ครอบครัวสามารถช่วยได้
      นอกจากนี้ ในส่วนของโรงเรียนนั้นจะพบว่าเด็กที่สนใจเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ จะมีพัฒนาการของไอ คิวและอีคิวสูงซึ่งแตกต่างจากเด็กที่ไม่สนใจ และเด็กที่มีเพื่อน มีสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน ตรงนี้เป็นการส่งเสริมในส่วนของวุฒิภาวะทางอารมณ์ อีกทั้งในระบบวิธีการสอนต้องเน้นให้เด็กใช้ความคิด มากกว่าการท่องจำ ซึ่งส่วนนี้จะส่งผลอย่างชัดเจน
      ดร. อมรวิชช์ กล่าวอีกว่า ในส่วนที่มีการสำรวจจากเด็กทั่วประเทศนั้นก็พบอีกเช่นกันว่าในแต่ละภาคระดับ ของไอคิวและอีคิวไม่ได้มีความแตกต่างกัน แต่หากมองในเชิงตัวเลขของสถิตินั้นจะพบว่าเด็กเล็กทางภาคเหนือจะมีระดับของ ไอคิวและอีคิวที่ค่อนข้างสูงกว่าภาคอื่น แต่ถึงอย่างไรทุกภาคก็มีระดับที่ทัดเทียมกันและเป็นมาตราฐาน

Comment #1AF5 Concert ที่สงขลาอควาเรี่ยม
diaw
Posted @September,17 2008 15.45 ip : 202...242

สิทธิพิเศษ...เฉพาะสมาชิกสงขลาอควาเรี่ยมเท่านั้น    ชมฟรี คอนเสิร์ต AF5 ทั้ง 12 ศิลปิน พร้อมวง    วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551 นี้ ณ.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ( Songkhla Aquarium )

*บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิก หากท่านซื้อบัตรเข้าชมในวันที่ 18 ตุลาคม 2551 นี้ ในราคา 100 บาทเท่านั้น ท่านจะได้รับการเข้าชมคอนเสิร์ต AF5 ได้ทันทีเช่นกัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 074-322787 , 074-365621

*ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกสงขลาอควาเรี่ยมได้ในเว็บไซต์

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง