สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ภาพรวมแผนสุขภาพตำบลจังหวัดสงขลา

สมัชชาแผนสุขภาพตำบล (1)

การประชุมความร่วมมือสร้างสุขสงขลา

วันที่ 22 พฤษภาคม 51 เวลา 10.00-14.00 น. ณ สำนักงาน สปสช สาขาเขตพื้นที่สงขลา

ผู้เข้าร่วม

 1. นายนิมิตร แสงเกตุ - สสจ.
 2. นายสัมพันธ์ จิรันดร - วจส.
 3. นางยุรี แก้วชูชิต - สกว.
 4. นายบรรเจต นะแส - ประชาคม
 5. นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน - สปสช.
 6. นายชาคริต โภชะเรือง - สวรส.ภาคใต้
 7. นายสนธยา สุวรรณมาลา - สวรส.ภาคใต้
 8. น.ส.ปรัษฐา อ่อนบรรจง - สวรส.ภาคใต้
 9. นายเชภาดร จันทร์หอม - สวรส.ภาคใต้

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

คุณนิมิตร แสงเกตุ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม ที่ต้องการประสานความร่วมมือองค์กร หน่วยงานที่มีการทำงานสร้างสุขภาพระดับตำบล เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอสถานการณ์การดำเนินงานในพื้นที่ โดยสรุปดังนี้

 1. พอช.  มีการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่งานของ พอช และจะมีการดำเนินการทำแผนชุมชนอีก 20 พื้นที่
 2. ธกส. ทำโครงการแก้ปัญหาหนี้สินระดับภาค ทำแผนจากครัวเรือนมาถึงหมู่บ้าน
 3. พมจ. มีแนวทางจัดทำสวัสดิการตำบล-จังหวัด โดยในจังหวัดสงขลาหน่วยงาน พมจ /ศปส 56 /สสว 12 รับผิดชอบ
  • มีการออกพรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีการจัดสรรงบประมาณ 6 ล้านบาท โดยมียุทธศาสตร์ คือสนับสนุนสวัสดิการให้เป็นเรื่องของทุกคน
  • ให้ช่วยค้นหาหน่วยองค์กรชุมชนที่สนใจเรื่องสวัสดิการ
  • เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง งบประมาณ 4 ล้านบาท  โดยพื้นที่แจ้งความต้องการการจัดทำสวัสดิการในพื้นที่  และจะมีการกระบวนการหนุนเสริมทำความเข้าใจ เรียนรู้เรื่องสวัสดิการ  และมีความพยายามให้ท้องถิ่นร่วมสมทบงบประมาณ
  • ข้อจำกัดของ พมจ ขาดบุคลกรในระดับพื้นที่ พมจ. มีการสร้างเครือข่าย  และ สสว. ก็มีการสร้างเครือข่ายคุณธรรม ทั้งนี้มีปัญหาเรื่องโครงสร้างการทำงานที่ขาดการบูรณาการร่วมกัน
 4. เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ โดยการสนับสนุนของ สสส. จัดทำแผนสุขภาพตำบล กระบวนการทำแผนเน้นความสำคัญเรื่องของการได้มาซึ่งแผน การจัดตั้งคณะทำงาน และผลักดันให้เกิดกองทุนสุขภาพระดับตำบล  ปัญหาที่พบในพื้นที่คือ ชุมชนติดกรอบความเข้าใจเรื่องมิติสุขภาวะที่ยังมีความเข้าใจในมิติสาธารณสุขเดิม

การดำเนินงาน ปี 50 ดำเนินการใน 14 พื้นที่ และ ปี 51 จะดำเนินการเพิ่ม 6-10 พื้นที่ จังหวะก้าวการทำงานจะมีการดำเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 3 ปี โดย ปี 1 จัดทำแผนสุขภาพตำบล ปี 2-3 นำแผนสู่การปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ โดยมีการทำงานในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายกับคณะทำงานระดับตำบล

3.โครงการความร่วมมือฯ (สกว./สสส./ธกส./พม./อปท.) เรียนรู้จากการทำแผนชุมชน(ประชาวิจัย) และมีการทำงานในลักษณะความร่วมมือ ดำเนินงานในพื้นที่มีการใช้เครื่องมือบัญชีรับจ่ายครัวเรือน นำมาสู่การทำแผนชุมชนระดับตำบล

 • มีคณะกรรมการทำงานระดับจังหวัด
 • พื้นที่ปฏิบัติการ
 • มีทีมหนุนช่วย

สามารถดำเนินการทำ MOU ได้ 32 พื้นที่ แต่พื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของแผนมี 11 ตำบล

ปัญหาในการดำเนินงาน คือ - การขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่รับผิดชอบ - บัญชีครัวเรือนทำแล้วหยุดไม่ต่อเนื่อง - บทเรียนการทำงาน เห็นความต่างของบริบทแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีกระบวนการหนุนเสริมตามความต้องการของแต่ละพื้นที่เช่น การให้ไปดูงานในพื้นที่ - นโยบายของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น นโยบายอยู่ดีมีสุข

การขับเคลื่อนต่อไป ทีมงานได้สรุปเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัดของโครงการความร่วมมือฯ การทำงานของ สกว. ต่อจากนี้ก็จะดูจาก 5 ตัวชี้วัดของแต่ละพื้นที่

4.สสจ. ดำเนินงานผ่านสมาคม อสม. และ สสจ. ตำบลสร้างสุข 32 พื้นที่ และอาหารปลอดภัย 16 พื้นที่ อยากเชิญชวนคนในพื้นทีได้เห็นสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ อสม เป็นแกนชวนภาคี โดยหาพื้นที่ที่มี อบต.เก่ง ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่ทำงานได้

ผลที่เกิด ได้เครื่องมือนำไปสู่การค้นพบตัวเอง (แผนสุขภาพตำบล ) มีลักษณะการทำงานเป็นหุ้นส่วน  อบต. /สอ./สสอ.

จากการดำเนินปี 50 ใน16 พื้นที่ มี 10 พื้นที่เข้าในข้อบัญญัติ มีตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น ตัวเลขสถิติในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น

ปี 51 ผลักดันให้ทาง สสจ. รับประกาศเป็นนโยบายของจังหวัด  นำแนวทางไปขยายผลโดยมีพื้นที่นำร่อง 32 พื้นที่ สนับสนุนชุมชนให้ได้แผน โดยมีงบ อสม./อบต. ใช้ในการปฏิบัติการ และเน้นยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนหนึ่งมีแนวทางบูรณาการร่วมกับงบ งบส่งเสริมสุขภาพของ สปสช.  37.50 ต่อรายหัวประชากร ของจังหวัดสงขลา งบประมาณ 31 ล้านบาท

5.สปสช. กองทุนสุขภาพระดับตำบล การดำเนินงานในปี 2550 มี 7 พื้นที่ และปี 2551 มี 29 พื้นที่เข้าร่วม สนับสนุนงบประมาณกองทุนสุขภาพ โดยคิดจากงบส่งเสริมสุขภาพตามหัวประชากร  37.50  X จำนวนประชากร และงบประมาณสมทบจาก อปท.ตามขนาดของอปท. โดยมีคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการ  โดยมีนายกอบตเป็นประธาน และ หัวหน้าสถานีอนามัยในพื้นที่ เป็นเลขานุการ

แผนงานสนับสนุนครอบคลุมสุขภาวะ  แต่ข้อจำกัดคืออิงกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในพื้นที่ยังคิดว่าเป็นเงินของสาธารณสุขมากกว่าเงินของชุมชน ทำอย่างไรจะให้ชุมชนสามารถจะเขียนแผนขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ

บทเรียนการทำงาน พบว่าควรมีการเพิ่มในส่วนของกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม เช่น ประชุม อสม. สภาตำบล และควรเตรียมความพร้อมของชุมชนในการใช้กองทุนสุขภาพ และสร้างเงื่อนไขในการจัดการ

ทั้งนี้พื้นที่ต้นแบบ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนสุขภาพจากการดำเนินงานในปี 2550 เช่น ต.ท่าข้าม
และมีบทเรียนตัวอย่างของพัทลุง ที่แต่ละอบต.มาลงหุ้นงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลาง และการพยายามขับเคลื่อนร่วมกันเป็นพวง

เงื่อนไขการใช้งบประมาณ

 • จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน แต่ก็มีข้อจำกัดด้านกรอบคิด
 • อปท. ซึ่งดูแลกองทุน  อาจมีวาระการเมืองในพื้นที่  ทำอย่างไรจะได้คณะกรรมการที่มีมิติครอบคลุม
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีข้อมูลสุขภาพในท้องถิ่น  ทำอย่างไรให้คณะกรรมการหรือชุมชนทราบ และตระหนักเพื่อใช้เป็นงบตัวนี้ให้เต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคมจะมีเปิดรับสมัครรอบสองในการเข้าร่วมกองทุนสุขภาพ

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงกระบวนการทำงานร่วมกัน มีสาระสำคัญดังนี้

 • เป้าหมายการทำแผน ต้องการการขับเคลื่อนงานสุขภาพในพื้นที่มากกว่าการทำแผนฯเพื่อให้ได้มาซึ่งแผน และภาคีปรับแผนของตนมาทำงานร่วมกัน
 • กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการสุขภาพในพื้นที่ ควรมีการไปเรียนรู้จากพื้นที่รูปธรรม ความเข้าใจเรื่องระบบสุขภาพ และกระบวนการทำแผน เราต้องเห็นจังหวะก้าวการเดินงานของหน่วยงาน  เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขณะนี้กำลังร่างแผนพัฒนา 3 ปี ควรใช้ให้เป็นโอกาสในการทำงาน
 • การทำแผนไปสู่การปฏิบัติ ควรสร้างรูปธรรมความสำเร็จเล็กๆจุดประกายความเชื่อมั่นให้ชุมชน มี กลไกการประสานงานชัดเจน มีเจ้าภาพในแต่ละแผนงาน/กิจกรรมที่ชัดเจน ควรพัฒนาตัวชี้วัดร่วมกัน ระดับจังหวัด ระดับตำบล มีการสื่อสารสาธารณะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • จัดการความรู้ จากการศึกษาบริบทพื้นที่  ถึงเรื่องความพร้อมต่อประเด็น เป้าหมาย ภาคีในพื้นที่ ใคร สัมพันธภาพ แกนนำ การเคลื่อนงานต่อประเด็นในพื้นที่ วิเคราะห์ร่วมกัน ร่วมกำหนด  แผนปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ร่องรอยที่ทิ้งไว้
 • ข้อสังเกต  ขนาดของการเคลื่อนของแต่ละหน่วยงานที่ต่างกัน กระบวนการเฝ้าระวัง แต่ละพื้นที่กระบวนการเตรียมพื้นที่ ?
 • จังหวะก้าวต่อไป ประสานกลไกการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายร่วมกัน หนุนเสริมการทำงานร่วมกัน

การประชุมครั้งต่อไป

วันที่ 18 มิถุนายน 51 เวลา 10.00 น. ณ สปสช.สาขาเขตพื้นที่สงขลา โดยมีแผนงานกองทุนระดับตำบลของ สปสช.เป็นเจ้าภาพและเป็นประเด็นหลักในการหารือการทำงานร่วมกัน ระหว่างการประชุมควรมีการเล่าบทเรียนพื้นที่ตัวอย่างทั้งในเชิงความสำเร็จและไม่สำเร็จ และ เห็นปฏิทินการเคลื่อนงานของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้การประชุมควรเพิ่มเติมผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นนักวิชาการ โดยที่ประชุมเสนอ รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

แสดงความคิดเห็น

« 6046
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง