สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

เวทีพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน : หลักสูตรการจัดเวทีสร้างการเรียนรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน พื้นที่อำเภอจะนะ(งานจ่าจังหวัด)

เวทีพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน : หลักสูตรการจัดเวทีสร้างการเรียนรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน พื้นที่อำเภอจะนะ(งานจ่าจังหวัด)

วัน อังคาร 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย punyha เมื่อ 10 พ.ค. 60 14:58 น.